La linga sassaresa (18.01.2014) - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La linga sassaresa (18.01.2014)
Linga sassaresa, gesaccannu la fabiddemmu ancora.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 


Abemmu bisognu di buganni a pizu li rasgioni e lu saruddu di la linga nosthra pa datzi cuiddaddu in kistha cumbatta manna. Sevvi a dà amparu pa punì in esercitziu lu dirittu a fabiddà e a ischribì i la linga nosthra, e pa dibintzatzi in manera forthi da li ki tzi voni itarianicà. Emmu, di siguru la famiria, l’arthi, la musigga, l’ischora, la lettaraddura, l’uffitzi inghisthighi, aggiuddani a lu sardhu, ma fintzamenta la “jesgia”, akì kistha puru è tzirchendi di dà amparu a lu sardhu. E no è poggu lu ki ani fattu e lu ki so fendi don Francesco Tamponi e padri Raimondu Turtas. Ma althri vinnè impignaddi in kisthu fronti, ma cun don Francesco aggiu in comuni tre messi in sardhu, un affidu e dui battisgimi; cun padri Raimondu la Missa Manna pro s’anima Santa de Karol Wojtyla ki si teni dugna abriri i la jesgia di Bellè a Sassari. In kistha tziribrazioni padri Raimondu dazi uffitziu di messa in sardhu, i li parthi indì è pussibiri. Fazi prigà lu Babbu Nosthru in sardhu, lu ki v’è i la jesgia di lu Pater Noster di Gerusalemme, e in sassaresu a li fideri. È beddu intindì da la bozi di la jenti kisthu arressu, e vidé ki in kissa funtzioni à cundibisu varori, gratzie puru a la brochure di kissa prighiera. Lu semmu fendi da lu 2005. Puru kissu Babbu Nosthru dazi aggiuddu a lu frabiggu di la cussentzia linghisthiga e a fà turrà a li sardhi la sardhiddai furadda.

 

Pensu a indì ’sthoggu eu, a Sassari, e a la kisthioni di lu sassaresu ki no vi l’à fazi più a akipì sottu a la duminazioni linghisthiga itariana, ma ki vibi una situazioni subalterna a ischumbattu di lu sardhu puru. A dalli attaccu direttamenti abà so dui fronti, propiu li ki dubaristhiani divintzallu: l’ischora e, di cunsiguentzia, la famiria. La primma, affuttendisinni di la leggi 26 (la 482 no funtumeggia lu sassaresu e no lu tutera), sighi ancora a punì afficcu a la pedagogia ideorogica azegliana ki, in manera capillari, è cuntinuendi a desardizà l’ischurani nosthri. Soggu impriendi lu prisenti akì a tanti anni da la leggi funtumadda, la situazioni è ciambadda di poggu da candu era a ischora eu. Tandu vuria dì pigliassi li briaddi di li masthri, la nota i lu cuadernu, assé posthi in punizioni addareddu a la labagna, o ischuttu a fora di la crassi, si ipricabi in sardhu. Ma no finia inkibi. Li masthri ki erani, e so, visthi cun una tzertha autoriddai accademica e d’Isthaddu, puniani sottu aprettu psicologicu fintzamenta li mammi e li babbi, e li cunvintziani, purthendiri a truvu, ki fabiddà in “diarettu” era negatibu a la pisaddia interetuari di lu pitzinnu. L’ischora itariana, tandu, cuntinuaba a drentu di casa a frabiggà, i lu tzaibeddu di li pitzinni, la mentariddai ki itarianu vuria dì assé modernu e isthà i lu prugressu, e ki lu sardhu era, inveci, una regressioni di jittà. L’esitu lu vidimmu da la linga nosthra guasi di lu tuttu a drentu di lu tumbaru a causa di l’arressidda di la traimmissioni giniratziunari. Abà lu sassaresu è propiu attrassattaddu, ma è propiu in kistha ginnirazioni ki dubimmu datzi ki fà akì sinnò kistha linga mori avveru.

Abà ki v’è più cussentzia linghisthiga, la situazioni di lu sassaresu no è ciambadda. È una linga ki è identificadda soru pa un impreu di tzirchusthantzia: pa lu tiatru, la cantzona folk, lu vindioru e pa fà cionfra. Una diglossia ki l’à purthaddu a una defuntziunarizazioni ki disthina kisthu fabeddu a no assé più impriaddu i la normariddai.

A dà un aggiuddu soriddu a la causa nosthra, akì fabedda direttamenti a lu poburu di dumani, pudaristhia assé l’ischora, ma fintza a abà la puritiga linguisthiga drentu a la crassi la ditzidini li docenti, i lu bè e i lu maru. Eu aggiu l’ipirientzia diretta di me’ figlioru, pisaddu i lu biringuismu simultaneu, ki una dì, tandu era i la di III erementari, abia priguntaddu a la masthra soia si pudia punì in pratiggu la lizioni ki abia imparaddu, ischribendi in sassaresu. La masthra l’abia dittu di emmu, e la varutazioni finari è ’sthadda pusitiba. La masthra abia tentu contu di la passona ki abia addanantzi, l’à ripittadda e l’à daddu amparu. L’à daddu la cunsiderazioni justha di li faculthai sardhi soi e di lu ki abia imparaddu i la lizioni. Fendi cussì, kissa masthra l’à fattu uttinì l’autoisthima, lu judiziu bonu di lu fabeddu soiu, e l’isthima pa la famiria ki cun kissa linga l’era pisendi. M’è figlioru s’era abizaddu ki la linga sardha era utiri fintzamenta i l’ischora. No soru, ma kissa docenti abia imparaddu lu sassareu a tutti l’ischurani di la crassi. Me’ figlioru no era più a la sora. La disdhiccia è ki propiu kiss’annu, lu 2008/2009, kissa masthra si n’era andadda in pinsioni, e la ki abia pigliaddu lu loggu d’edda no ni vuria intindì mancu a funtummu di sardhu. Me’ figlioru a un tzerthu puntu, era jà i la di IV erementari, s’è intesu dibessu in negatibu: no pudia più fabiddà e mancu ischribì i la linga soia. A nob’anni no ridiscia a cumprindì, e no lu pudia barrià, ki kisthi masthri erani cussì riddosthi. Una dì è sutzessu ki la masthra noba abià assignaddu un compitu, era di fà un contu, tandu lu pitzinnu l’abia priguntaddu si lu pudia ischribì in turritanu, ma edda l’à subiddu antraccuraddu dizendiri di no, tandu eddu à insisthiddu, ma a la fini l’à minatzaddu ki si si fussia atribiddu l’abaristhia isthratzaddu lu fogliu di lu cuadernu e posthu una nota i lu diariu. Me’ figlioru, forthi di la cussentzia di la famiria soia, l’à ischrittu in sassaresu lu matessi: “La fora di pitzatto”, ma kissa era l’ulthima voltha k’ischribisi la linga soia a l’erementari. Lu ki l’è sutzessu l’à purthaddu a un disagiu impurthanti i l’ischumbattu cu’ l’ischora akì no s’è più visthu atzittaddu di lu tuttu. L’anni passani, sempri a cumbattì pa kistha linga, fintza a l’annu passaddu (2012/2013) candu la crassi soia, la di la II media di la nummaru 2 di Sassari, dubia ischribì una lettara a lu sindaggu di la tziddai pa fà turrà l’innommu di Salvatore Farina a l’ischora, e buganni kissu di Margherita di Savoia. Me’ figlioru subiddu à pinsaddu d’imprià lu sassaresu pa una cosa cussì impurthanti. Calche docenti parò l’à briaddu dizendiri ki eddu era itarianu e ki dubia iscribì in itarianu, ki l’amigghi soi no l’abaristhiani cumpresa, e ki una lettara formari no pudia assé ischritta in sassaresu. Me’ figlioru no si desi pa intesu e l’ischribisi lu matessi. Addabboi di tantu, akì abisumeu era dendi “infaddu”, vi l’ani fatta cunsignà dizendiri ki l’abararisthiani mandadda a lu sindaggu umpari a kidda cullettiba ischritta in itarianu di l’amigghi soi. Era pa fallu caglià…Tuttu s’era pasaddu e appazaddu. Dabboi di un poggu aggiu ischrittu a la presidi, primma soru in sassaresu, pa sabé ca fini abia fattu la lettara e cosa dizia lu sindaggu. Nisciunu m’à riposu. L’aggiu turradda a ischribì cun una lettara biringue, ma nudda. Tandu aggiu ischrittu una lettara abertha a lu sindaggu Gianfranco Ganau i lu mesi di lampada di l’annu passaddu. Dabboi di dui dì m’à riposu, in sassaresu, dizendi ki di me’ figlioru no abia ritzibuddu nudda, ma ki una lettara formari pudia assé ischritta fintzamenta in sassaresu. A me’ figlioru l’ani ingraugliaddu e trampaddu! E kisthu mi dipazi. No soru akì è sutzessu a me’ figlioru (ca mi cunnosci sa di tutti li cumbatti mei pa althri pitzinni biringui). No soru pa lu sassaresu, ma akì pedagogicamenti è ibagliaddu. No ani ripittaddu la passona di pitzinnu ki vivi lu bilinguismu, la famiria ki à isciubaraddu kissa pisaddia, ma mancu kissi diritti di li pitzinni ki dizini ki la dibessiddai linghisthiga e culturari debini assé varorizaddi e putentziaddi. La pruibizioni, la murthifigazioni, me’ figlioru no po dì mancu dì “emmu” o “tzi soggu” pa fà calche esenpiu, di li caratteri linghisthighi minoritari, poni intzidì in manera negatiba i l’autoisthima, i la fuimmazioni e i l’iviruppu di la personaliddai. Li docenti ki trabagliani cun kistha manera “suttrattiba”, e ki sarrani li janni a lu ki è “dibessu” - parimmu fabiddendi di jenti “anzena” - kena cundibidì li varori culturari di l’ “althru”, no si rendini contu di la diseducazioni e di lu dannu sutziari ki fazini a drentu a la crassi d’ischora. Me’ figlioru è ciamaddu “sardo” da li fidari soi, e kisthu tzi dizi tuttu di la pisaddia di l’omorogazioni ki dazi l’ischora itariana, unu di l’apparaddi più putenti di l’Isthaddu ki li pitzinni nosthri debini fruntiggià a la sora in crassi, e ki in Sardhigna dischrimina e ischrudi.

 

No vogliu parò purthà ruru o afesthu, ma mi pari ki a volthi la situazioni ki s’è prisintadda pari sugetta a kissi raccumandazioni ki i lu 1910 Camillo Corradini, i l’inkiestha ki à pigliaddu l’innommu soiu, ischribia: “Alla mediocrità dei risultati contribuisce l’uso costante del dialetto, spesso assai lontano dalla buona lingua, ma i frutti sarebbero assai migliori, se i maestri fossero più rigidi nel pretendere dai loro alunni l’uso corretto della lingua italiana”. Oppuru a li prugrammi d’ischora di l’anni 50 ki diziani: “L’insegnante pur accogliendo le prime spontanee espressioni dialettali degli alunni, si astenga dal rivolger loro la parola in dialetto. […] Si eviti che i fanciulli confondano i modi del dialetto coi modi della lingua; perciò si cercherà ogni occasione per disabituarli degli idiotismi e dai solecismi”. Erami, o semmu ancora sottu a una didattica linghisthiga didatturiari?

Eu soggu in prinettu pa tutti kissi pitzinni ki ancora è pruibiddu di ipricà in sardhu. In ca annu semmu? Da canti anni isisthini li leggi di lu biringuismu? Da canti anni l’Europa ni fabedda? Kisthu abemmu addanantzi. Un’ischora itariana ki di sardhu no à nudda. È kissu enti ki trabaglia cun libri di testhu ki fabeddani ancora di “diarettu sardhu” e ki cuani l’isthoria nosthra. Semmu dibintaddi un poburu traipparenti. Kisthu sisthema ischurasthigu itarianu è incuntziriabbiri cun la minorantzia linghisthiga sardha e cun li leggi di lu biringuismu. Noi abemmu la netzessiddai di un’isthruttura ischurasthiga nosthra e suvrana, ki fotzia assibisthà e interiorizà lu sardhu ke una linga moderna e utiri. No è pussibiri, infatti, ki in una minorantzia ke la nosthra l’educadori, pa lu più tutti, ki escini da l’unibessiddai no aggiani, tantu pa fà un esenpiu, nisciuna isthruzioni e priparazioni i lu campu di lu biringuismu, tantu da no sabé di li virthui soi, e ki l’eddai justha pa imparà li linghi è propiu kidda di candu so criadduri. S’intendini, fintzamenta da logopedisthi e neuropiskiatri di la pitzinnia, rasgioni ki dizini ki li criadduri debini imparà primma l’itarianu bè e soru addabboi si po pinsà a lu sassaresu, cioè candu no abarani assé più in eddai d’acuisillu a duberi!

 

 

 

 

 

Una linga campa bè candu è fabiddadda, sutziarizadda, e si à digniddai ricunniscidda i lu pratiggu normari, e no in asthrattu. Manteni lu passu, si no è liadda soru a kissu mondu andaddu di lu campagnoru o di l’orthuranu, ma s’isthazi e conta l’attuariddai. Mori candu è postha a dibanda.

Lu prubrema, cumenti abemmu funtumaddu, è puru ki no tzi so più li ki fabeddani a nobu, li criadduri, e li ki tzi so ani dificulthai a ipricà l’arenaddi, l’espiraddi, e althri soni, ipezia in kiddi parauri ki s’indotzini o sonorizani (ammentu ki lu sassaresu no è una linga ciara ke l’itarianu), i la costhruzioni sintatiga. Sutzedi, tandu, puru i li manni, ki la ki si tratta è soru la paraura sonorizadda e no si cunnosci guasi più cument’è kena assé sonorizadda! Abé cunsidaraddu lu sassaresu ke l’ipicciu di l’itarianu, ipeziaimenti i l’ischrittura, à purthaddu i li sassaresi a no abè intaressu di la linga d’eddi: no v’era mutibu di dalli amparu si era lu “diarettu”, tzerragu, di la “matessi cosa”. Pensu a lu tantu funtumaddu Enrico Costa, brabu lealistha itarianu e un sintzeru autocuruniaristha, k’ischribia: “Ad ogni modo il nostro dialetto […] ha tutt’altro che la delicatezza degli accenti tonici! Provatevi a far pronunciare ad un galantuomo le parole: askamiri - cabisturia - trudda - schibusadda - skalzoffa! poi vedrete che delicata pronunzia! Un krumiro vi parlerebbe con più dolcezza”, (lu K in kisthi parauri so di E. Costa).

 

Tandu, si rasgiunemmu a lu sassaresu da intregà a li ki debini fabiddà a nobu, e tuttu kisthu lu semmu fendi pa eddi, noba debi assé la manera di favviru cunsiderà. Si pensu a li trabagli biringui di lu “Brevi Catechismu”, urdhinaddu da Arcibeschamu Alessandru Varesini i lu 1857, a lu trabagliu di lu canonigu Giubanni Ipanu di Piaghe (SS) cun “Canti popolari in dialetto sassarese” di lu 1873, ki no abiani la netzessidai grafica di simburiggià, pa esenpiu, la zeta greipa, la tz, o la h pa l’espiradda, o la k pa la verari sordha, è akì tutti li sassaresi di tandu fabiddabani lu sassaresu a lu tzentu pa tzentu, e si pudia puru fà a mancu di dalli kissi segni. Oggi, ki guasi nisciunu imprea lu sassaresu i la comunicazioni normari, kissa alfabetizazioni itariana no ridesci, o fazi faddigga, a dà la fonia justha a lu turritanu. Pa ipirientzia possu dì ki impriendi una grafia e una grammatigga “moderni”, dibessi da lu modellu itarianu, ipuntuglia l’ischurani a imparà e a no fà un immisciu a pari cu’ l’itarianu. È un aggiuddu a interiorizà megliu lu sassaresu. Tandu no v’è di timì si s’impreani

l’ “internatziunari” J e K, o la tz, si kisthi ridescini a raprisintà megliu la fonia sassaresa.

 

Sabemmu jà tutti lu bè ki fazi i l’iviruppu cugnitibu di li pitzinni ipricà dui o più linghi, ma tzi so aiperthi ki dizinni ki fintzamenta lu biringuismu cumpriddu di la “letto-iscrittura” (ridiscì a liggì e a ischribì dui e più linghi) fazi criscì la capatziddai di purthà l’attintzioni a lu sonu-segnu, e a iviruppà la cumpetentzia a la cuntzettuarizazioni di la linga ischritta e a assé avvisthi i l’aprindì li linghi anzeni.

 

Lu ki soggu fendi umpari a Gabriella Oggiano, Antonella Spanedda, Maria Antonietta Stangoni, Monica Ruiu, i l’ischora di Santu Giuseppi a Sassari, è di punì in pratiggu lu sassaresu, in foimma di koinè, fendiru fabiddà a l’ischurani, tandu sutziarizallu, cu’ noi e tra eddi, cu’ la libarthai d’avvintura, joggu, collaudu, pa falli acciappà la manera di digaggiassi in kistha linga. Semmu intreghendi lu fattu ki lu turritanu no è un fabeddu “alloglotta”, ki sona ke “allogeno”, ma un beni immateriali ki fazi parthi di la famiria di la linga sardha. Li famirii di kissi ischurani si so s’accusthendi a lu sassaresu, e calchuna è turrendi a fabiddà a li figliori cun kistha linga. È sutzessu puru ki una giaia è fabiddendi soru in sassaresu a la nibodddi da candu kistha è fendi sassaresu a ischora. È un ischumentzu, ma è impurthanti akì è un prutzessu ki è caminendi kena cumpressi. I l’annu 2011/12 l’ischora, l’isthituzioni ischora, à cunsignaddu a l’ischurani di la di VC, addabboi di calche annu di turritanu curricurari, un “Diproma di linga sassaresa” a dimusthrazioni di la serieddai didattica, e pa dà amparu a lu sassaresu. Kistha è la fotza ki debi abé l’ischora in una sotzieddai di minorantzia malthratta ke la nosthra. Ma abemmu la netzessiddai ki la dimucrazia linghisthigga sia postha in pratiggu: ki lu sassaresu agattia la matessi opurthuniddai di l’itarianu, e sia linga coufitziari i lu territoriu soiu. In Kistha puritiga di pariddai, li sassaresi no abarani a intindissi più fagocitaddi mancu da lu sardhu, ma abarani fintzamenta a acusthassi e fà propia kistha linga akì no v’abarà a assé più baraglia cu’ l’ “acudiddi”.

 

A me lu sassaresu no l’à imparaddu nisciunu akì la pitzinnia mea era affiagnadda di kistha linga, si puru s’era jà frabinendi e furriendi. Lu sassaresu s’intindia e si ripitia. Era una manera d’isthà i la sotzieddai di li jobani di li cuartheri poburari. E si in tzerthi logghi no cunniscisthi kissa linga era megliu a no intravvi nemmancu. La linga era fintzamenta una manera culturari ki sivvia a dibintà ommini. Abà li pitzinni ki fabeddani in sassaresu a Sassari no vinnè guasi più, i lu sensu ki no ridescini a assé padroni di lu tuttu di lu fabeddu, ma kisthu è limitaddu a calche battudda, o a un immisciu cu’ l’itarianu. A dorumannu è una linga ridotta a suipu.

 

Eu, tandu, pa pisà me’ figliori in turritanu aggiu fattu la cosa più normari: fabiddà sempri e soru in sassaresu cun eddi da lu primma mamentu ki so naddi, tzirchendi di intregaviru sighendi li printzìpi di la “cantiddai e cariddai”. Cumenti amparu li soggu dendi un sanu ambienti sardhu in famiria. Punì in pratiggu kistha pisaddia in una tziddai ke Sassari, ki è abituadda a un impreu diglossigu di lu fabeddu soiu, vuria (e vo) dì pigliassi lu critiggu guasi di tutti, ischumintzendi da li parenti. A me diziani ki mancu naddi l’era jà arruinendi a me’ figliori! La situazioni di me’ figliori è kissa di lu “biringuismu simultaneu”, akì eu iprecu in sassaresu e me’ muglieri in itarianu. Tandu è soru un canari di sassaresu k’intendini, eppuru lu biriguismu è ridisciddu akì li capatziddai di li criadduri, li criadduri tutti, lu pimmittini. Abà è propiu impurthanti ki kistha linga nosthra andia imparadda a li figliori, a li pitzinni, cun l’esenpiu, la deteiminazioni, la coerentzia, l’ausentu e la pazientzia.

 

A volthi è netzessariu fatzi turrà a dì li parauri o li frasi ki eddi dizini in itarianu, o li parauri ipricaddi mari in sassaresu, oppuru dizendi noi lu curripittibu justhu in turritanu, akì no pudimmu aisità ki siani soru eddi, a la sora, a ischumintzà a camminà i lu prutzessu di lu biringuismu. Andani aggiuddaddi, ma tuttu debi assé aimuniosu kena intrà in cunfrittu, in gherra, cun eddi e mancu cu’ l’itarianu. Li criadduri mei fabeddani lu sassaresu cun meggu in dugna loggu e dugna dì cun normaliddai, kena cumpressi e varghogna. Pa eddi è una cosa normari, si puru sutzedi ki pa tzerthi sassaresi siani pigliaddi pa “martziani”.

 

Lu ki dubaristhiani fà li ki so a la Regioni:

1) Di mandà una tzirchurari i l’ischori ki digghia a tutti l’educadori, masthri e prufissori, di no brià l’ischurani ki fabeddani in sardhu (e sassaresu) tra eddi o cun li docenti.

2) Purthà lu sardhu a assé visibiri e liggibiri a drentu a l’ischori.

( Parthi di kisthu lu poni fà l’ischurani matessi).

3) Premiu (esenzioni di tassi, bossi d’isthudiu, rigaru di libri, rigaru di materiari tecnologicu, ecc.) a kissi ischuranu ki dazini dimusthrazioni ki s’ani ipricà in sardhu (e sassaresu).

 

Lu sassaresu no è un diarettu di

l’itarianu, cumenti ancora si dizi,

ma una linga.

Leonardo Sole

Sassari e la sua lingua, Sassari 1999

 

Pazi e saruddu

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits