Catarogna? No gratzie! - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Catarogna? No gratzie!
L'indipendentisthi sardhi e la neocurunizatzioni caddarana di L'Ariera
DI di Fabritziu Dettori
 
 
 

Pari ki pa l’orghanizatzioni indipendentisthi, pa lu più di manca, l’isthoria di li sardhi no sia tutta utiri e impurthanti pa lu frabiggu di la cussentzia natziunari di lu poburu ki voni libarà. Kisthi mancaiori ani in nivra li Savoia e ponini afficcu a la duminazioni piemuntesa, e n’ani rasgioni, ma, a lu matessi tempu, no tenini guasi in cunsideru kissa caddarana ki à fattu dannu, si no di più, arumancu cant’e kissa pre-itariana funtumadda, e ki tzi n’à buggaddu l’indipendentzia a foggu e a sangu (leggi http://www.sassari.tv/leggi.php?id=61 ). L’indipendentisthi sardhi ani un’amori isgiaccaraddu pa kisthi caddarani, pritzisu a lu ki abia Francesco Cossiga, lu di ottu presidenti di la Repubrica itariana.

La rasgioni ki piglia più passoni, è ki da la duminazioni caddarana-aragunesa so passaddi tropp’anni. Da kissa piemuntesa, a cantu pari, inveci, no. Dui pesi e dui misuri, akì, abisumeu, lu separatismu di kissa regioni ipagnora, evuca lu sognu di indipendentzia di la terra nosthra.

Ca effettu abaristhia daddu parò a li sardhi si l’orghanizatzioni funtumaddi no abaristhiani daddu kissu amparu a li caddarani, iprikendi li rasgioni a li sardhi? Di siguru abaristhiani dubuddu isthirrì li rasgioni isthorigghi, tandu dì di l’Isthaddu D’Aiburia ki a kissi caddarani a cumbattuddu pa tzent’anni. Abaristhiani dubuddu dì ki la Sardhigna, francu ki L’Ariera e Cagliari, occupaddi da kissi caddarani, cun kissu Giudicaddu era indipendenti e suvrana e cun una bandera natziunari propia isthimadda da li sardhi. Abaristhiani fattu isthoria, la nosthra, ki è un esenpiu fundamentari di indipendentzia vissudda da li sardhi. Inveci no! Prifirini dedicassi a lu ki so fendi li caddarani, akì, dizini, «L’indipendentzia d’eddi abarà a trazà puru la nosthra». Ma no cumprendini ki lu poburu sardhu kena una trotza di leba isthorigga no agatta justhificazioni pa jumpì a l’indipendentzia, e ki no anda a imitazioni, ipezia pa lu fattu ki è cunvintu d’assé itarianu.

Si parò li “natziunaristhi” nosthri d’abà no tenini contu di la gherra fatta da li natziunaristhi antigghi, akì «È passaddu troppu tempu», digussì no è la pusizioni puritigga di li caddarani ki, inveci, ani in forthi cunsideru lu ki ani cunkisthaddu l’antenaddi d’eddi. Kisthi, ki no so maki, di l’isthoria no si ni so immintiggaddi.

L’iscopu di lu natziunarismu caddaranu è, infatti, sempri kissu isthoriggu, e paghisthu s’isthirri fintza a cunsidarà ancora L’Ariera terra di li Països Catalans, li Paesi Caddarani.

In kisthi fazini parthi la Catarogna, la Catarogna di lu nord in Frantza, la Varentzia, l’isuri Balbeari, Frangia d’Aragona, una cabura di la Murcia, Andorra, e … L’Ariera. Lu territoriu di kistha tziddai sardha di L’Ariera è posthu a drentu di kissa esthensioni di li 70.520 km² e i li 13,7 mirioni d’abitanti di kisthi Paesi.

E «L’ipirantzia», cumenti dizi lu prufissori e gionnaristha caddaranu Francesc Viadel, è ki li k’isthazini in kisthi Països possiani una dì riccunniscissi in un unicu poburu. Li Països Catalans, infatti, vo dì una nació català, e li natziunaristhi caddarani, pa esenpiu li di lu CUP (Candidatura d’Unitat Popular), lu ki è trazendi in prutestha millari e millari di passoni contr’a Madrid, à i lu prugramma puritiggu d’annittì, pigliassi, daboi di l’indipendentzia, propiu kissi territori di li Paesi Caddarani. Calchè indipendentistha sardhu, parthigianu di la causa caddarana, abarà a dì ki L’Ariera no fazi parthi di kissu prugettu d’annessioni, ma la Generalitat matessi dizi «Bisogna raffutzà lu liammu a tutti li libelli tra la Catarogna e L’Ariera». E infatti cussì so fendi. Abarà a basthà tandu punì afficcu di cumenti li media ciammani kissa tziddai, “Città catalana”, da lu vantu d’umbè d’agharesi d’assé “caddarani”, di cumenti ciammani la Catalunya «Madre patria» e «Fraddeddi» li k’isthazini a inkiddà di lu mari, par rindissi contu ki a L’Ariera la puritigga di li Països è andendi lesthra e sigura. La neocurunizatzioni è evidenti cun la “Unitat de la llengua”, la caddarizatzioni di l’agharesu e di l’ischurani sardhofoni, cu' la “Festha di la Catarogna”, o “Diada nacional de Catalunya”, ki si teni a L’Ariera, vurudda da l’ “Ofici de L’Alguer de la Generalitat de Catalunya”, la rapresentantzia di lu gubennu caddaranu a L’Ariera. Ma, a propositu, cosa vi fazi kistha “Generalitat” a L’Ariera? L’Ariera è sardha o è jà caddarana? Pa la forma mentis di li caddarani L’Ariera è jà “nación catalana”, cumenti abemmu visthu, e esponenti ke Anna Arqué lu dizini da sempri. E kisthu vincuru è, a dorumannu, sempri più ciaru.

L’indipendentisthi nosthri, li “patrioti”, in primis, dubaristhiani acciappà lu tempu di falli cumprindì a kissi caddarani ki l’argharesi so sardhi e ki l’unicu Paesi e poburu ki fazini parthi è kissu sardhu, inveci di dalli soru e sempri amparu. Cumenti ani fattu li di Sardigna Natzione ki tzi so isciddi fintzamenta a Bruxelles a rigarà a Carles Puigdemont la bandera (fimmadda da tzicuzentu interettuari sardhi) di li cuattru mori ischabitzaddi, in segnu d’affettu… e pa fassi “Battere il cinque”. Ma dà amparu a li caddarani, e no abellu daddu a Doddore Meloni (leggi http://www.sassari.tv/leggi.php?id=55), patriotu sardhu morthu prisgiuneri i la garera itariana pa abè fattu l’iscioparu di la fammi pa la terra nosthra, ni bogga a pizu l’incoerentzia puritigga e umana di l’indipendentismu nosthru. Tzi pudimmu soru immagginà lu ki saristhia sutzessu in Catarogna si un indipendentistha si saristhia fattu murì a la manera di Doddore, e la reratiba reatzioni in Sardhigna di l’orghanizatzioni nusthrari…

Li “natziunaristhi” sardhi ani isciubaraddu di cagliassi a la mudda e di no dinuntzià la puritigga, fruschina fruschina, di neocurunizatzioni caddarana di L’Ariera. Una ripunsabiriddai manna pa eddi, akì fendi digussì l’approbani di fattu.

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits