Li pitzinni di Santu Dunaddu, li di la 4A - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Li pitzinni di Santu Dunaddu, li di la 4A
(10/06/2015)Li pitzinni di Santu Dunaddu, o megliu, ''li pizzini'' ripittendi la grafia ki impreani eddi, so famosi no soru aki' so sempri prisenti a dugna raprisintazioni di contu ki si teni in Sassari e fora, ma, sobratuttu, aki' so brabi baddaria.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Li pitzinni di Santu Dunaddu, o megliu, “li pizzini” ripittendi la grafia ki impreani eddi, so famosi no soru akì so sempri prisenti a dugna raprisintazioni di contu ki si teni in Sassari e fóra, ma, sobratuttu, akì so brabi baddariani!! Ani parthetzipaddu a la Cavalcata, a Sa die de sa Sardigna a Sassari e cunnoscini kiss’isthoria e li rasgioni di kissa festha. Semmu i kistha ischora pa cunniscilli megliu.
Da lu janniri d’ischora aggiu, da subiddu, ripiraddu cun lu gosu di l’oggi mei la Sassari culturari: cuadri, ritratti antigghi, disegni, jogghi in legna e li riproduzioni di li candareri ki ti sighini in dugna pianu d’ischara. Pari siani agguardhendi ‘alche cosa ki è accosthu a iscinni a pizu o, abisumeu, so a guardhia di lu siddaddu impurthanti, li pitzinni. Kisthi so assibisthendi e fendi d’eddi li varori comuni di la visthimenta, e no di lu “costume”, di la tziddai, di lu baddu sardhu e di lu sassaresu, gratzie a la sinsibiriddai di la masthra Dianora Sechi.
Eddi so cuntenti di l’attibiddai culturari ki l’è dendi l’ischora, ma candu funtumemmu a Maddalena Ruggiu, la masthra di baddu sardhu d’eddi, amparadda da Claudio Capitta, masthru d’orghanettu diatonicu, e la braba baddariana Simona Ruiu, li si s’abrini l’occi a tutti. Intiddimmu cosa tzi contani.
Li pitzinni so umbè funtumaddi pa lu baddu, ma inogghi fazini puru sassaresu?
«Emmu, dugna tantu».
A kisthu puntu entrani in rasgioni li pitzinni.
«L’annu passaddu abemmu ivulthaddu e interpretaddu dui cumedie, “La printzipessa da li peri verdhi” e “La notti di naddari” di Guido Gozzano».
Cumenti nasci la gidea di li “Pizzinni di Santu Dunaddu”?
«V’era lu disizu d’imparalli a badda “lu baddu”, tandu aggiu cunnisciddu a Maddalena Ruggiu e lu sotziu ki fazi parthi edda, lu di Thathari. Aggiu prisintaddu lu prugettu a la direttora ki è rimastha cuntenta e è ‘sthaddu posthu in pratiggu subiddu. Cun Maddalena v’è una cullaburazioni fantasthiga ki dura da tre anni».
Aischultheddi li pitzi’, cosa vi piazi di lu baddu sardhu?
«L’amparu ki n’esci a pizu tra noi. Candu tzi demmu la manu pa baddà vo dì ki tzi vurimmu bè. È beddu akì tzi fazi isthà umpari a la jenti e atzà i lu palchu. È beddu akì poi baddà cun tutti. A noi tzi piazini tutti li baddi ki tz’è imparendi Maddalena».
Voi i lu mesi passaddu abeddi orghanizaddu Sa die de sa Sardigna i li carreri di Sassari, tzi voi cuntà Dianora?
«Emmu. È ‘sthadda una manifesthazioni ki è nadda da una gidea personari mea. L’annu passaddu li pitzinni so ‘sthaddi cumbiddaddi a Sa die, sempri inogghi a Sassari. È ‘sthadda un’ipirientzia pusitiba pa l’esibizioni di li pitzinni, ma di sassaresi v’erami noi soru. La raprisintazioni isthorica, tenta da una cumpagnia di triaru cagliaritana, fabiddaba parò la linga d’eddi ki nisciunu inogghi cumprindia. Tandu l’aggiu orghanizadda ischribendi la trama, li passaggi i li carreri e punendi umpari tutti l’artisthi ki abemmu visthu la dì. “Sa die” nosthra è ‘sthadda un esenpiu akì abemmu ammintaddu li patrioti nosthri e pa lu mutibu kì è ‘sthaddu un mamentu di incrusioni pa tutti, ipeziaimenti pa li pitzinni».
Ai fabiddaddu di “patrioti nosthri”, ma ca sensu à in kistha Europa ki è ischumpassendi li lacani natziunari?
«Eu iperu ki i li tempi d’abà aggia un significaddu ancora più forthi di tandu. Akì, si puru s’abbaidda a l’Europa e a assé li tzittadini di lu mondu, noi no dubimmu mai, mai, immintiggà li veri radizi nosthri, antzi dubimmu punì afficcu e dalli varori a tari ki lu mondu intreu aggia di sabé ki isisthimmu cumenti entiddai culturari e etnica. Eu lu ki diggu a li pitzinni mei, è ki si puru semmu i la matessi crassi, tziddai, regioni, nazioni, no dubimmu mai immintiggà ki eu soggu di kisthu loggu, tu di kiddu, ecc., dugnunu di noi debi dà varori a lu sabé soiu, cumenti li tradizioni, e punillu a dipusizioni di tutti. E kisthu lu poi fà soru si ai cussentzia di ca sei e mantinendi l’idintiddai culturari toia».
L’Europa à daddu “dipusizioni” a la tutera di li linghi “minori”, ma akì in Sardhigna e ipeziaimenti a Sassari no si ridesci a purthà addanantzi una puritica linghisthiga ischurasthiga ki dogghia varori a lu sassaresu puru?
«È un’imbasciadda ki ancora no è ‘sthadda assibisthadda sobratuttu da la famiria, e no tantu da l’ischora. Noi semmu, mi pari, l’esenpiu vibu. L’ischora dazi impurthantzia a li situazioni diarettari e eu matessi iprecu, candu possu, in sassaresu cu’ li pitzinni. Li famirii ani ancora lu disizu di dimusthrà ki so culturarmenti adanantzi e una di kisthi espressibiddai è, “Io, parlo italiano!”. A li pitzinni fabeddani, tandu, l’itarianu e ischansani di fabiddalli in sassaresu».
Di ca esenpiu à bisognu la famiria pa abé un assibisthu dibessu di lu sassaresu?
«Noi, i lu nosthru, vi semmu prubendi a fà cumprindì ki no lagà fabiddà lu sassaresu a li pitzinni no vo dì dalli una cultura migliori, no vo dì priballi di un impreu justhu e pritzisu di l’itarianu. Da parthi nosthra semmu tzirchendi di dà amparu a lu sassaresu cu’ lu baddu, cu’ la visthimenta. Abemmu puru ammintaddu a Giovannino Giordo, cantendi calche cantzona d’eddu, tzukendiri li mani e saruddendiru a la manera soia,“Gratzie Giovannino, sei marabigliosu!” ».

Candu abemmu aberthu la rasgioni di lu sassaresu tutti li pitzinni, indipendentementi da la natziunariddai e cunsiderendi ki tanti vibini lu biringuismu, ca itarianu-cinesu, ca itarianu-rumenu, ecc., erani intaressaddi. E lu ki aggiu cumpresu è ki kistha linga è assibisthadda cumenti ‘alche cosa ki li sevvi pa cumprì l’attibiddai di la cultura sardha-sassaresa ki abà è la d’eddi puru. A tzent’anni li pitzi’!

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits