Gherra a la 'Malerba dialettale'! E Maria, l'ischurana biringue. - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Gherra a la 'Malerba dialettale'! E Maria, l'ischurana biringue.
Maria, innommu di fantasia, e' una criaddura di l'erementari di Sassari. Edda e' biringue. Sassaresu e itarianu so li linghi soi. Li masthri ki a' si dizini a fabori di lu biringuismu.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Lu pritzisaddu di kisthu “fabori” è i lu ki sighi.

Una dì Maria, cun gosu e alligria, fesi li compiti d'ischora, un'inteivistha a li giaii.  Maria la fesi a la giaia. E daghì tutt'e dui arrasgiunesi normaimenti in sassaresu, cun althrettanta normariddai la pitzinna traschrisi tuttu in kissa linga.
Ma candu in crassi Maria s’abizesi ki l’amigghi soi abiani fattu lu trabagliu in itarianu,  s’acciappesi in una situazioni di disagiu grabi. Pa kissa “dibessiddai” s’intidisi fintzamenta mari, tantu ki una masthra l’accumpagnesi a fóra “A prendere aria”, e ciamesi la mamma. Una kisthioni seria ki dimusthreggia ki l’ischora no s'era appruntadda a l'accuglientzia e a l'integrazioni in crassi di kissa linga, e tandu di kissa pitzinna matessi. Eppuru lu sabiani jà da cuattru anni di lu biringuimu di Maria, ma eddi debini dà imparu  di itarianu. Kistha è la fuimmazioni ki l’à daddu lu tituru di “docenti” e kissa è l'etica ki ani sighiddu. E di kisthu la pitzinna sinn’abizesi di lu propiu. A la sora. E a la sora à pagaddu l’iscopu puritiggu di l’ischora itariana in Sardhigna: disarghà la linga nosthra. “Estirpare la malerba dialettale”, cumenti dizia la pedagogia linghisthigga postunitaria. La matessi ki jà da li minnanni tz’à posthu in cabbu ki lu “diarettu” nosthru è feu, intzibiri, ibagliaddu, pa itarianizatzi megliu.

A proba è lu ki è sutzessu a lu babbu di Maria candu una dì cunsignesi a kissi masthri una comunicazioni ischritta in sassaresu. Ischuru a eddu! Ma cosa s’era posthu in cabbu?! Una masthra li dizesi cun pasu d’ischribì li comunicazioni in itarianu akì no n’abia cumpresu nudda. Abia rasgioni. Lu ki è di dì è di dì! No è ki kisthi ani l’obbrigu d’imparà lu sassaresu! Tandu li dizesi ki a l’althra voltha l’abaristhia posthu torra la traduzioni in itarianu, cumenti abia fattu sempri.

La masthra a kisthu puntu s’intettarigghesi: “Le comunicazioni le voglio solo in italiano!”. Kissu babbu li dizesi ki lu sassaresu no buggaba nudda a l’itarianu. La ripostha era sempri la matessi. Kiddu, di turradda, li fesi prisenti ki lu sassaresu, umpari a lu sardhu, erani tuteraddi. Nudda! La masthra li ripundesi a vidè si l’era piazuddu si abaristhia imparaddu a l’ischurani lu diarettu di la bidda soia itariana. Tandu eddu l’ammintesi ki era in Sardhigna, e ki li linghi di minorantzia, candu so tuteladdi pa leggi, godini di kissu esercitziu soru i la cabura di competentzia.

Ki lu prublema è impasthaddu di ideorogii, si dimusthresi candu kissa n’iscisi cun: “La Sardegna è Italia e le comunicazioni le voglio solo in italiano!”, e ki era appundarendi, prevaricando. E atzendisi a cabaddi di foggu: “Allora torniamo ai borbonici!”, etc. .

La kisthioni, a doru mannu, no s’isthrirri soru a kissi mastrhi, ma è generari. Tutti si dizini a fabori di lu biringuismu, ma kisthu no vo dì ki lu “fabori” lu debini fà pa fotza eddi a li pitzinni. La viriddai è ki no ni n’affutti nudda! Akì si abiani vuruddu avveru, abiani a dipusizioni, olthri a li leggi ipitzifigghi (di lu 1997 e 1999), lu 20% di lu “monte ore annuale” di “L’autonomia ischurasthigga”. Cosa vo dì? Vo dì ki poni buggà ori a althri materii, i la misura di kissa petzentuari, pa dedicalli a un’althra disciprina ki po assé, pa esenpiu, propiu la linga sassaresa. Notassoru, vi so li prugrammi ministheriari di l’ischora media di lu 1979 e kissi di l’erementari di lu 1985 ki so ciari. In sintesi: “Si metterà in luce l’apporto dei dialetti e la loro utilizzazione pratica ed espressiva”; “Va anche rispettato l’eventuale uso del dialetto in funzione dell’identità culturale del proprio ambiente”. Calche masthra abarà a dì ki kissi prugrammi di la primaria dizini puru di “Prestare attenzione alle corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua allo scopo di evitare interferenze inconsce tra i due sistemi linguistici”. Ma, a dipiazeri d’eddi, cuntinuani cun “Il fanciullo ha un'esperienza linguistica iniziale di cui l'insegnante dovrà attentamente rendersi conto e sulla quale dovrà impostare l'azione didattica. In particolare ogni fanciullo: ha maturato una capacità di comunicare oralmente in una lingua e in un dialetto”. Lu “diarettu”, tandu, no debi assé appucciaddu e jaggaraddu, ischatzaddu, ma si debi trabaglià umpari a kisthu pa un megliu apprendimentu di li materii e pa una incrusioni bona di ca lu fabedda.

Saristhia isthaddu beddu di videlli punì afficcu, lu matessi ki ponini da sempri pa l’aumentu di lu sarariu, a kissi pussibiriddai funtumaddi di esecitziu di li diritti linghisthigghi di li pitzinni. Ceggiari, inveci, itariani e sardhi, so disarghendi la “Malerba”, fintza guasi a l’esthinzioni. I lu cabbu di l’ischurani, di li babbi e di li mammi, ani isthabiriddu una gerarkia, inì la linga “corretta” è l’itarianu, linga superiori, e lu sassaresu, lu dialetto “scorretto”, l’inferiori.

Li docenti dubaristhiani piglià cussentzia di li pregiudizi ki ani e ciambà mentariddai, sobratuttu akì li pitzinni assibisthani la dischriminazioni linghisthigga e la vibini ke un ischibiddu di la passona propia e di li parenti ki fabeddani kissa linga riduzidda a diarettu.

 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits