Lu Paba: «Fabiddeddi in diarettu» - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Lu Paba: «Fabiddeddi in diarettu»
L'althra dì lu Paba, i lu battisgimu di 34 criadduri i la Cappella Sistina, à dittu ki «Si può trasmettere la fede solo nel dialetto della famiglia»
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
L’althra dì lu Paba, i lu battisgimu di 34 criadduri i la Cappella Sistina, à dittu ki «Si può trasmettere la fede solo nel dialetto della famiglia», no soru, ma fintzamenta «Se a casa non si parla il dialetto non si potrà trasmettere ciò in cui crediamo».  Parauri impurthanti kisthi, indipendentementi da lu cunsideru di “diarettu” o “linga” ki abemmu di lu fabeddu nosthru. Da una parthi fazini la ciamadda a li babbi e a li mammi ki so deputaddi a la traimmissioni generatziunari di la linga, e , da l’altra, dazini una ischutzuradda a ca, fintz’abà, à posthu antraccuri pa arriggì l’iviruppu naturari di lu “diarettu”.  Una lizioni di pogghi parauri ki s’isthirri a tutta la sotzieddai, ma ki toccani, o dubaristhiani tuccà, sobbrattuttu la cussentzia di ca à purthaddu a la guasi esthintzioni di lu fabeddu nosthru pa una suppunidda superioriddai di l’itarianu. Ma lu  poburu anda ripittaddu sempri, ipeziamenti li pitzinni, e una realthai luntana adabà tz’ammenta di l’esenpiu ki desi lu piemuntesu Arcivescamu Alessandru Dominiggu Varesini ki, i lu 1857, abia fattu fà in sassaresu un Brevi Catechismu a usu dilli fideli di Sassari. Kisthu tandu, abà, inveci, ki dugna dì intindimmu la mimmura di li parauri democratzia, libarthai e di lu bè ki fazi lu biringuismu, lu “diarettu”, di fattu, fóra di li “viddrini”, è cunsidaraddu di poggu contu.   
Cumenti un linghistha, Paba Bergoglio tzi dizi ki no isisthini linghi superiori o inferiori e ki in famiria è megliu fabiddà in “diarettu”, lu ki è nosthru e akì è nosthru. E no tantu pa punì afficcu a la dibessiddai etnica o linghisthigga: eddu fazi un’althra rasgioni, più sempritzi, ki è una paraura soru, parò è manna, l’amori. Lu ki fazi ischumpassà tutti kissi isthrimminti ki tz’à posthu in cabbu l’ischora ideolicizadda itariana cun kissa puritigga bragosa azegliana di fà l’itariani addabboi ki s’era fatta l’Itaria. 
Fabiddà in “diarettu” in casa (e in dugna loggu e no soru di fedi cristhiana) e fabidallu cu’ li figliori, pisalli in “diarettu”, pari ki dogghia kissa intimiddai ki dazi cori a consoridà li reratzioni tra li famiriari e una identiddai pessonari manna a li di kistha famiria matessi. Lu prubrema è ki la famiria s’acciappa apprittadda, a un’ara, da kissa ischora macca funtumadda – bastha dì, ki i lu 2018 li masthri breani ancora l’ischurani pa un semprizi “emmu” ,“umbè” –, e da l’althra, propiu da la jesgia. Ca isthrumenti à, tandu, la famiria pa intindissi libara, kena coplessi e kena assé stigmatizadda, di fabiddà e dibintzassi da kisthu isthranguroru? La famiria è a la sora! E li parauri beddi di Paba Bergoglio abarani a assé soru arenu si a sighì no v’abarà a assé, da parthi di la jesgia, l’amparu e l’esenpiu concreti, cumenti la pussibiriddai a l’affidu e a lu battisgimu in “diarettu”. La famiria (cristhiana) ki vo fabiddà, in piena libarthai e normariddai, la linga “althra”,  dubaristhia vidé riccunisciddu l’esercitziu di kisthu dirittu, ischumintzendi propiu da kissi sacramenti. Ma, abbaidda a vidé, è ancora pruibiddu. Lu ki è pimmissu di fà so soru li cantzoni “diarettari” drentu a la messa in itarianu. Pogga cosa, ki no abbastha a cunvintzì li babbi e li mammi a punì in pratiggu li rasgioni di lu Paba. Di lu ki à ipricaddu tzi rimani soru lu printzipiu ki, in dugna modu, si po imprià pa “la proba di la trotza”, fintz’aggiupì a la noimma – lu ki tzi sevvi avveru – ki dogghia garantzia e sigurezia a l’impreu di la linga nosthra i la jesgia. 

http://www.sassari.tv/leggi.php?id=21

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits