Torres, pa lià appari Sassari a li sassaresi - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Torres, pa lià appari Sassari a li sassaresi
Torres. Mi piazi kistha Torres! Mi piazi akì, si perdhi o vintzi, pruponi di lià sempri appari li sassaresi a Sassari. Una netzessiddai ki la jenti matessi è tzirchendi e cubiendi.  
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Torres. Mi piazi kistha Torres! Mi piazi akì, si perdhi o vintzi, pruponi di lià sempri appari li sassaresi a Sassari. Una netzessiddai ki la jenti matessi è tzirchendi e cubiendi.  
Sassari è fatta di muri, di tiddria, ma fintzamenta di un sintiddu forthi d'assé. Vi vo, tandu, calchunu, un’ischuadra, una tifosseria, ki cun una miritantza cuntinua digghia cosa so e cosa erani kissi muri e kissa predda. Una pirota, una boccia, lu fuba, ki dizi “Noi semmu Sassari!” po, di siguru, purthà kissu orgogliu d’apparthinì a kistha tziddai e inzirrià li sassaresi a cunniscì e a recuperà la cultura sassaresa. E kisthu si cumprendi massimamenti candu la “cuiva” canta, olthri a Fotza Torres, cantzoni tipu Carraioru di Ruseddu o Terra mea. Inutirì dì, ki si lu loggu nosthru fini di alluziassi di luzi propia, l’identiddai di Sassari abarà a parizassi a kissa cultura egemonica itariana. E kisthu vo dì tumbariggalla. Ischumintzà a ischubià lu ki sutzidia a Carra manna cu’ li piemontesi, pa esenpiu, è interessanti a sabé ki no è soru a vidella abà cun calche bancarella o  cuattru taurini. È saristhia beddu dà a li sassaresi kissi infuimmazioni ki “Farendi in Piatza”, pa fà un althru esenpiu, so passaddi tanti patrioti – e no soru li Candareri cu’ l’isthimaddi gremianti – cu’ lu cannau a coddu akì antipiemuntesi. 
Li carreri nosthri, li mura, tzi fabeddani dugna dì, ma pari ki a aischulthalli siani soru una minorantza di jenti. Si debi fà a manera ki kistha jenti sia lu più e ki kisthi aggiani cussentzia di lu ki è Sassari. Li sassaresi, infatti, pari ki siani interessaddi a assé sassaresi soru in manera occasionari e no ponini mancu afficcu ki la Sassari vera è la linga soia.  Pa furthuna, ma appianu appianu, kisthu s’è cumprindendi e è nasciendi un cori nobu ki è tzirchendi d’aggiumpà kissa indentiddai linghisthigga propia. Semmu suffrendi, parò, di kiss’ischora puriticizadda e ideorigicamenti anti sardha. Ma la viriddai dubimmu dilla tutta! Li di la Sassari nosthra puru ani fattu a manera ki lu sassaresu, ki pudia dibintà la bandera più raprisentatiba di kistha tziddai, fussia, inveci, cunsidaraddu una bruttura. E a propositu di kistha rasgioni pensu a Enrico Costa ki abia daddu la sintentzia i l’obara soia, Sassari:  «Ha tutt'altro che la delicatezza degli accenti tonici! Provatevi a far pronunciare ad un galantuomo le parole [kissi sassaresi], poi vedrete che delicata pronunzia! Un krumiro vi parlerebbe con più dolcezza». Un “cuntributu mannu” ki ancora abà è fendi ischibiddà lu sassaresu a li sassaresi matessi. A doru mannu li rasgioni di kissu Costa s’intendini ancora da manni e minori. La jenti timmi e n’à fintzamenta l’isthrimmintu di fabiddà la linga di li babbi. Lu crittiggu, antzi lu stigma, cumenti lu ciama calche linghistha, di kistha sasserofobia à, guasi di lu tuttu, fattu murì lu sassaresu ke linga di cumunicazioni normari. Ciambà kistha mentariddai è diffitziri, ma dubimmu ciamballa ischumintzendi da li criadduri. Calche ‘schora di la tziddai dazi uffitziariddai a lu sassaresu dendiri leggittimazioni, e è kisthu lu ki voni li sassaresi. L’ischora di Santu Giuseppi, pa esenpiu, pa dimusthrà a li pitzinni l’impurthantzia di kistha linga, s’è fatta bilingue cun più di tzentu carthelli, infuimmatibi e di sigurezia, ivulthaddi e appiccaddi da li pitzinni e da li famirii d’eddi. Ma kisthu no abbastha! 
Ca vuruntai ani li sassaresi pa lu sassaresu, olthri a ischribì puisii? Vi vo poggu. Primma di tuttu la prioriddai: fabiddà lu sassaresu in famiria. Bastha un aizu d’impegnu e si unu vi credi vi ridesci. Tandu, punì lu sassaresu in foimma biringue i lu ki femmu in itarianu, esenpiu: mandà una lettara, una comunicazioni, un’autocerthificazioni a cassisia enti, ischribì a un amiggu. Pigliemmu curaggiu e ischumpassemmu la varghogna e “lu crittiggu”, puru candu tzi dizini ki fabiddemmu cu’ “la ciogga in bocca”, o ki “no s’ischribi digussì”. Ammintemmuzi di lu ki tzi dizi lu dicciu: lu barriu s’accontza in camminu. No è più pussibiri aisittà, o deregà a l’althri a fallu. No è più pussibiri, nemmancu ki manifesthazioni dedicaddi a lu sassaresu si fotziani in itarianu…! 
Pa no tiralla a la longa: mi piazi candu la tifoseria, ipezia kissa di la cuiva, ipreca in sassaresu, akì kisthu po assé un inzerriu a un iviruppu normari di la linga nosthra. Di  fattu, kisthi passoni so una “fucina” attiba a guardhia di lu sassaresu. A difindillu sempri di più!  Fotza Torres!
 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits