Lu sassaresu è in pirigguru! - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Lu sassaresu è in pirigguru!
Gesacannu puru abemmu daddu imparu di sassaresu, una linga ki, appianu appianu, s'è noimmarizendi i la sotzieddai nosthra.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Gesacannu puru abemmu daddu imparu di sassaresu, una linga ki, appianu appianu, s’è noimmarizendi i la sotzieddai nosthra. Si è veru ki l’esenpiu a l’impreu soiu debi dallu la famiria, è veru puru ki kistha aisetta un amparu e un’uffitziarizazioni, cumenti fussia un pimmissu di aprubazioni, propiu da kissi enti e docenti ki i lu passaddu, ma abà puru, ani daddu attaccu a lu sassaresu. Di siguru i l’ischora primaria di la Carrera di E.Costa (2 ͧ  tzirchuru) e i la primaria di la Carrera di Cottoni e di l’infantzia di la Carrera di Marras (10 ͧ tzirchuru) di Sassari, kissu “diarettu” no è più “rozzo”, ma à acciappaddu visibiriddai e democratzia linghisthigga e, fóra di l’ischora, riccunnuscimentu sutziari. I la primaria di  Santu Giuseppi (Sassari) si fazi sassaresu curricurari da l’annu d’ischora 2010-2011 e so jà dui volthi ki l’isthituzioni ischurastigga cunsegna lu Diproma di linga sassaresa. 
Accannu, tandu, a tzentutzincuanta pitzinni è ‘sthadda offertha  una linga ki, a parthi calchunu (calchunu ki sabia dì ‘alche paraura), no cunnisciani. Imparendira i la comunicazioni noimmari, fóra da li folcloristhigghi “Faccia di trudda”, “La Mirinzana” e da la cionfra, ani fintzamenta imparaddu cosa è Sassari e l’identiddai linghisthigga, culturari e isthorigga soi. E a abé kisthu patrimoniu, vo dì a assé parthecipi a una interconnessioni cu’ la la jenti, ki è cultura e linga di kistha tziddai. Olthri a sabé li fundamenta di lu sassaresu, kissu apricaddu a li situazioni di la vidda reari puru, li pitzinni d’ischora, li di lu 2 ͧ tzirchuru, ani cumpresu lu prubrema ki dazi lu tabaccu a lu saruddu di la passona. A kistha rasgioni si so daddi cuiddaddu trabagliendi pa una mosthra ki s’è tenta i l’ischora a fini di l’annu e ischribendi un petzu i lu 2 ͧ  innummaru di giornari Fabedda!.
Li parauri di Matteo, un ischuranu di la 5C, ki à aberthu la Festha di la linga sassaresa, tenta a ischora cun parenti custhrinti e no, so ‘sthaddi ciari e cunsapeburi di una cussentzia linghisthigga impurthanti. Marco, fabiddendi di biringuismu à dittu: «Lu sassaresu à la matessi digniddai di l’itarianu e di cassisia althra linga», fazi assibisthà a tutti ki soru trabagliendi e fabiddendi cu’ la linga ki sei imparendi poi cumprindilla in tutta la dimensioni soia. Li pitzinni, infatti, ani oparaddu cu’ lu sassaresu punendiru a lu matessi libellu di l’itarianu: andendi a fà l’ipesa e i lu trabagliu d’invultaddura biringue di la carthellonisthigga di l’ischora. 
Tuttu kisthu impegnu, i l’annu d’ischora 2016- 2017, è ‘sthaddu pussibiri gratzie a li docenti e a li direttori di l’ischori funtumaddi. Una didattigga ki, a doru mannu, no bogga lu pirigguru mannu di esthintzioni di lu sassaresu. Kistha linga è campendi soru cu’ la fotza soia, ma fintza a candu abarà a abella kistha fotza? Lu Comuni di Sassari, pa esenpiu, pudaristhia dà l’amparu soiu riccunniscendi a lu sassaresu lu status di linga, inveci lu lassa i lu limbu tra linga e diarettu ki, di fattu, vo dì a runtziallu. La linga di Sassari, ma fintzamenta di Porthu Torra, Sossu, Isthintini e La Nurra, no à, pa dì, la Generalitat di la Catalunya ki a L’Ariera li dazi amparu. 
La Regioni, da parthi soia, è curripunsabiri di la minorizazioni di lu sassaresu pa lu mutibu kì imprea, cun kistha linga, lu matessi metru di tutera ki imprea pa lu sardhu. Di fattu, vo dì: accurrallu e punillu a dibanda i la tziddai soia matessi. Lu sassaresu, i la cabura linghisthigga soia, à la netzessiddai a abè una prupurtziunari linghisthigga ki li dogghia priferentzia i li cuncussi e i li bandi linghisthigghi. Li dezi (10) prugetti prisintaddi cu’ la leggi 26, (annu d’ischora 2016-2017) aprubaddi da la Regioni pa l’imparu di la linga sardha a Sassari erani, infatti, tutti reratibi a lu sardhu. L’unicu prugettu pruposthu pa lu sassaresu è ‘sthaddu: “Non finanziabile per esaurimento fondi”. Nisciunu vo assé contru a lu sardhu, ma la pecuriariddai di lu sassaresu è un patrimoniu ki li sassaresi ani a cori e ki è di tutti li sardhi. La Regioni debi punilli afficcu, akì sinnò la puritigga ki n’abarà a iscinni a pizu, abarà a assé kissa di la fagocitazioni e di assorutismu linghisthiggu. L’occasioni kistha isthituzioni l’à propiu abà ki, da cumenti si po liggì i lu situ di lu “Consiglio regionale della Sardegna”, è arrasgiunendi “sul testo unificato lingua sarda”. Tz’auguremmu ki kistha Regioni s’ammentia di lu sassaresu, dediri la pussibiriddai a assé imparaddu i l’ischori ke esenpiu di esercitziu di dimocratzia linghisthigga.

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits