L'evuruzioni di lu folk sassaresu i li Canzoni d'amori di Pietro Sanna - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
L'evuruzioni di lu folk sassaresu i li Canzoni d'amori di Pietro Sanna
«Poi sarru l'occi e ancora ti veggu. Tu surridenti e innamuradda, Cu' lu sori i lu cori eu vogliu carori. Abbrazzendiddi forthi ti sentu più mea». Una purradda di la cantzona ki abri l'album Canzoni d'amori.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

«Poi sarru l’occi e ancora ti veggu. Tu surridenti e innamuradda, Cu’ lu sori i lu cori eu vogliu carori. Abbrazzendiddi forthi ti sentu più mea». Una purradda, kistha ki vi prisintemmu, di la cantzona ki abri l’album Canzoni d’amori. Nobi cantzoni, ottu:  Basgi di passioni, Caddeni di vidda, Gioggu d’amori, Sassari i lu cori, Lu baddu cicciau, Notti chi freddu, La ninna di mamma, Li nui, di Valentino Campus e arrangiaddi da Pietro pa kisthioni di metrica.  Vecciu, la di nobi, è inveci di lu cantanti nosthru ki l’à pisadda a lu babbu. La musigga di tutti li cantzoni indubineddi ca l’à ‘schritti? Pietro!

Di siguru Pietro Sanna no à bisognu d’assé prisintaddu, ma tzi piazi d’ammintà ki olthri a assé musicistha, cumposidori e cantanti di linghi natziunari e internatziunari è fintzamenta un pueta. Eddu no cunnosci antraccuri in fattu di musigga e si ti fai un’arrasgiunadda no ti debi abbauccà si ti fabedda di blus, rock, ska, raggae o canti a la logudoresa. Un’aiperthu ki, grazia a Deu, i l’ulthimu trabagliu à prifiriddu cantà soru in sassaresu cun calche ischurrera in itarianu. Lu CD, Canzoni d’amori, è beddu. Li ki sighini so calche cd ki parthini da lu 1995 a lu 2013: A me’ figlioru; Bora Bora; Puru noi; Aisettende cu’ li Sonos de Manos. Cun Radio Sonos fazi Tzocca li mani da lu turroni; Tzi vidimmu a la Torres e Musicas liberas cun Band-idos.

Cu’ lu pribileggiu d’aischulthallu in anteprimma, kena buggà la curiosiddai a l’amantiosi di la musigga sassaresa e a li fans, è di dì ki è lu tzuddu la primma cosa ki fisicamenti assibisthemmu intindendi l’album. La musigga e li testhi fazini siddì li sintiddi e ti ponini a pinsà ki saristhia beddu fà “burà” kisthu cd pa vidè burà fintzamenta lu sassaresu. Canzoni d’amori, infatti, è ‘alche cosa di nobu, «un’evuruzioni» ki dazi aria bona a la linga e a la musigga nosthri. Tandu «L’amori, akì l’amori è unibessari e po abbratzà to’ figlioru, babbu toiu e a lu ki voi tu. L’amori, kissu puru ki ti pari ki no l’ai, ma ki inveci ti affiagna. È l’amori ki ti fazi isthà bè e, a volthi, umbè mari pa la femmina ki ami, ma puru pa la tziddai ki t’à pisaddu: Sassari». Una tziddai ki no è soru casi, triddia, è l’ “aria”, lu fabeddu di la jenti e la jenti matessi. Sassari è pa li sassaresi una Patria, la terra di li babbi, e kisthu è un sintiddu ki esplodi in tutti li cantzoni, ma sobrattuttu in Sassari i lu cori: «E no mi possu più caglià.Tu sei un beddu fiori pai me: Sassari».

 

Liggendi abà i lu cd aggiu visthu ki tzi so artisthi di fama natziunari (sardha) e internatziunari: sei ridisciddu a punilli e a falli attupppà umpari…

«No soru, ma i lu cd canta in sassaresu, pa la primma voltha, Gigi Camedda di li Tazenda in Sassari i lu Cori, cu’ lu testhu mudificaddu da Gino Marielli e, daboi cantu Ninna Nanna cun Francesco Pilu di li Cordas e Cannas. L’arrangiamenti, inveci, so di Alain Pattitoni, un kitarristha jazz impurthanti».

Ai accabbaddu kistha “fadigga” gratzie a li sponsor?

«Emmu. E eu li torru gratzie akì ani criduddu in me e a kisthu prugettu. Kena l’amparu d’eddi saristhia ‘sthaddu tuttu più diffitziri. Sia kisthi ki tutti l’artisthi ki ani sunaddu o cantaddu ani cumpresu lu disizu meu».

Una cantzona dedicadda a mamma toia i l’album aisettende cun Sonos de manos i lu 2000, [un sintiddu ki Pietro à fintzamenta tatuaddu i li mani] e abà “Vecciu” dedicadda a babbu toiu. Cant’è impurthanti la famiria i li tempi d’abà?

«La famiria è umbè impurthanti e ti n’abizi candu la perdhì… A me mamma m’è mortha ki eu abia dez’anni, ma i li cantzoni fotzu a manera ki vi sia sempri».

A li pitzinni, li giovanotti, ki no ponini menti a li mammi, o a li babbi, e fazini di cabbu soiu ca imbasciadda li dai?

«La pisaddia è ciambadda: primma no ti faziani fà nudda, abà ti fazini tuttu».

Tu sei ‘sthaddu pitzinnu primori, tzi voi cuntà ‘alche cosa?

«Cand’era minori m’è capitaddu ki a Roma – eu soggu naddu in kistha tziddai akì babbu e mamma erani emigraddi inkibi – abia cantaddu un paggiu di cantzoni a kisthi audizioni di lu Zecchino d’oro. Abia passaddu li serezioni, ma, propiu candu dubia di cantà a kissu festival, è junta a mancà mamma mea e m’è tuccaddu di turramitzi in Sardhigna».

Sassari i lu cori, ma cument’è ki Sassari e la linga soia so intraddi cussì forthi i lu cori toiu?

«Akì aggiu cunnisciddu e vissuddu la cultura di Sassari, la linga soia matessi, la ki aggiu imparaddu in carrera ki era un cuntinuu traiferimentu di kisthu patrimoniu a li più giobani: Sassari, tandu era Sassari… E m’ammentu di candu i li “circoli” di tandu si sunaba e si cantaba eu mi prupunià e cantabu eu puru».

Abà la cultura è ciambadda e l’artisthi sardhi di la musigga a volthi ciamani a cantà umpari a eddi artisthi itariani, abesumeu pa “liggittimassi” o pa tzirchà amparu. Pai te kisthu è un fattu negatibu o pusitibu.

«È una collaborazioni ki fazi criscì e, a lu matessi tempu, dazi pristhigiu e visibiriddai».

Cumenti crassifikeggi kisthu cd nobu?

«Eu lu ciammu folk alternatibu. Mi soggu alluntanaddu da lu folk “clasico”, ma m’è sivviddu pa cumprindì tzerthi rasgioni culturari e musicari. Lu fattu è ki umbè di volthi si perdhi l’orientamentu di la musigga sassaresa. E un althru fattu è ki lu folk in Sassari no isisthi. Musicaimenti lu folk era i lu 1960/70, massimu i l’anni ‘80 cun Ginetto Ruzzetta, Tony Del Drò, ecc., candu l’ani ischumintzaddu e invintaddu. Ma, a doru mannu, dubimmu di dì ki so tanti li cantzoni ki so ‘sthaddi cupiaddi (da cantzoni itariani ), ipezia li ki so intraddi i l’isthoria di la cantzona sassaresa. Eu puru, parò, abia cantaddu, e soggu fendi autocritigga, cantzoni di kistha manera: i lu 1996, candu aggiu fattu l’album A me’ figlioru, v’era Cantu pai te ki era una musigga cupiadda e digussì i lu ’97 i l’album Bora bora. Tandu la mea vo assé una critigga custhruttiba ki passa primma di tuttu pa la passona mea».

Lu 24 di triura, tandu, li sassaresi t’abarani a aiscultà i lu cuntzerthu in kissu ti tu ciammi lu “salotto di Sassari”, Carra manna, ma Sassari vecciu, o antiggu, sigundu te s’è pirdhendi?

«Sassari no abarà a turrà più lu ki era e mancu lu ki abemmu cunnisciddu noi in pitzinnia. Cu’ tutta kistha jenti di tutti li curori, leggi, e di tutti li situazioni, Sassari abarà sempri a piggiurà e lu sassaresu si n’abarà a andà da inkibi. Tra trenta, cuarant’anni v’abarani a assé soru nieddi».

Ca à collaboraddu a kisthu cd?

«Olthri a Alain Pattitoni, Gigi Camedda (bozi), Gino Marielli, ki abemmu funtumaddu, tzi so Carlo “Magno” Manca (batteria), Edoardo Medelina (bassi e cuntrabassu), Nico Casu ( Tromba), Gianluca Dessì (kitarri), Francesco Pilu (bozi) Roberta Pastorino (bozi). Pensu ki no vi sia bisognu di dì ki so tutti brabi e di un libellu musicari althu».

L’arrasgiunadda cun Pietro accabba inogghi cun li Canzoni d’amori ki tz’ani accumpagnaddu in kisthu attoppu. Pietro è un artistha ki à li pussibiriddai di cantà in itarianu, ipagnoru, cataranu, sardhu, ma à prifiriddu lu sassaresu. Lu cori soiu addibbiziaddu pa Sassari, no vedi l’ora di integrallu a voi lu 24 di triura a Carra Manna a li nobi a sera. E abarà a assé un’althra vittoria pa la linga nosthra.

Un abbratzu mannu Pie’!


 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits