A Antonia Mesina. La purezia e la fotza - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
A Antonia Mesina. La purezia e la fotza
No lu soggu si tutta kissa predda l'ani rimunidda. Kissa ki l'à mortha e kissa signadda da lu sangu soiu. La terra l'abarà pigliaddu di siguru kissu sangu ke una mamma ki abbratza pa la primma voltha lu figlioru.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

«No lu soggu si tutta kissa predda l’ani rimunidda. Kissa ki l’à mortha e kissa signadda da lu sangu soiu. La terra l’abarà pigliaddu di siguru kissu sangu ke una mamma ki abbratza pa la primma voltha lu figlioru. Lu pientu di Annedda, daboi di li tzikirri, daboi di lu tzikirriu mannu di Antonia. Antonia, pitzinna garana di Orgosolo.

Antonia si dazia cuiddaddu dugna dì, ke li femmini manni di tandu. Candu la jenti era poburu, cultura e nazioni. Candu li sardhi erani ancora digniddai e lu fabeddu era linga e sotzieddai. E prubemmu a immagginatzira, pitzinnedda kena pasu trabagliendi e, i la noimmariddai di un cabbu libaru, dà l’esenpiu, kena pratesi, e sempri addibiziadda. Noimmari, ma cu’ li virthui di una mamma sabia accisadora. E ancora è garana, bedda a drentu e a fora. Cun kissu varori mannu di rimunì ke la cosa più sacra, di più di lu cori soiu puru.

E ancora sei fiara ki dazi imparu.

 • A piglià legna debu andà. A veni Anne’?

 • No possu, mamma a dittu di no!

 • Ti ni pregu, torra a divviru!

 • A dittu di emmu!

 • Gratzie! Abaraggiu accuglì la legna pai te puru!

 

E andesini, tandu, in kissu drettu di carrera cun kissi ancareddi lesthri lesthri. La legna sivvià: la madrigga era atzendi e lu pani vuria lu foggu.

E Deu indì era?! Ki lasthima a videlli kissi dui animeddi: piggiendisi e ammuntunendi legna, di kidda bona, sinnò lu pani no iscià.

La dì, abesumeu, Deu no v’era. Cantu l’abarani tzirchaddu e a lu figlioru lu matessi. Edda contru a l’assassinu. A la sora, contru a kissa fotza ki ippaccaba la rocca. L’occi ivriddiaddi d’eddu e l’occi d’edda imbabarriaddi e siddiddi: tanca sarradda a lu varori soiu.

Tarrori abia lu bè e atza di mancanti abia lu maru. E s’è difesa, ke lu biddisò cu’ l’antuzu, cumenti pudia e cun curaggiu: mani in cara e cuiddi a terra.

 • È jumpidda l’ora mea Gesù?

Sempri sintzera era! Antonia, No potho reposare, pai te ca l’à cantaddu? Ca amori di pitzinnia à dilliriaddu pai te? Ca attittu ani cantaddu pai te? Ca pitzinnu a la cua à pientu pai te Anto’?

A li peri toi ipigliaddi di manzanu e la bozi di l’ulthima gimpestha, a li pedi toi mai isthraki… Li mani ki prigabani e faziani cun cori e faddigga. K’isthragu Antonia! Cori a kirivraddu a videtti andà e immaginatti ancora a la ricuidda. Muncaroru, jambutzi e butzi. E li diddi ki frabbiggabani pani e accugliani fiori e ki ani isthrintu la fardhetta. L’ischura Anto’…

 • Babbu, babbu!

Ai ciamaddu.

 • Babbu indì sei? Ba’!

Canti volthi l’ai ciamaddu e a ca santi ti sei invucadda?

A la sora. E ti ni sei andadda. Ca arresu pai te?

 • No veggu più, mancu ridesciu a intindì più. Maccia, regina di li macci, cuami tu ki no aggiu più fotza.

A ca ai pinsaddu? A kissa femmina di Lollove? A mamma toia? A kissu sintiddu Anto’?

Lu dirraschu s’è pasaddu:

 • Indì è me’ figliora?

La Sardhigna l’è tzirchendi e a succutti è pignendi!

 • Antonia mea, Antonia mea!

La Sardhigna si l’abbaiddaba a kissa kiza jittadda a terra e pignendi dizia:

 • Vogliu vidè torra la kiza bedda toia Antonia! Di candu prigabi, di candu ridì, di candu trabagliabi Anto’!

E la Sardhigna s’arriggisi a tzirchà i la memoria cand’era l’ulthima voltha ki l’abia vistha di kiza sana. Li tz’era iscidda la risaredda a la Sardhigna: l’abia audda a kissa kiza. Era candu Antonia era cantendi priparendi lu gusthari pa la famiria. Era l’ulthimu gusthari, cumenti l’ulthima intradda a jesgia lu manzanu.

 • Antonia! Antonia, eu ti vuria vidè iposa e mamma!

Era dilliriendi la Sardhigna ke murriggori di ventu. Antonia no turresi più in carri inné la Sardhigna.

È dilliriendi la Sardhigna:

- Lu dirraschu di la predda, l’attittu, lu ribiccu, lu pientu e l’ischameddu.

A dugna sardhu lu vogliu dì, a dugna femmina, ki Antonia è mortha pa eddi puru!

Ki vi dogghia imparu kissu sacrifitziu di digniddai e libarthai! Antonia è mortha! L’ani mortha! Feddi a manera ki no sia a indibadda pa lu ki è mortha! Amminteddira a kiss’animedda…

Era ipirantzosa di li sardhi la Sardhigna. Vi cridia. Da la dì parò la Sardhigna no s’è più intesa, a lagaddu fà a li sardhi. No po immaginassi di lu ki so dibintaddi.

Lu sacrifitziu di Antonia e lu cori soiu ancora fabeddani. Prubemmu a aischulthalli?».

*Sintesi di “La purezia e la fotza. Un contu pa Antonia” di F.D.

Antonia Mesina era nadda a Orgosolo lu 19 di lampada di lu 1919 e assassinadda i lu 17 di maggiu 1935 a Ovadduthai, a cuattru kirometri da lu paesi soiu, i lu tintattibu ti purthalli viurentzia. Antonia difesi la puretzia soia fintza a murì. Li firiddi più impurthanti, documentaddi da li periti di tandu, erani più di 74: soru la cara soia era tutta innabitzadda ke mancu Gesù Cristhu.

A tzirchà i li giornari di tandu, L’unione sarda e L’Isola, è a indibadda. La “libarthai” di tandu, lu di lu fascismu, punia, “come il Duce vuole”, abesumeu soru li nutitzi boni pa lu regime akì “tuttu era andendi bè”. Si figgiuremmu la cronaca di kissi dì abaremmu a acciappà: “Manovale cade mentre lavora”; “Morso da un gatto”; “Vecchio investito da una bicicletta”. Di Antonia Mesina nudda.

L’assassinu, Ignazio Catgiu di vintun’anni, lu cundannesini a morthi e lu 4 d’aosthu di lu 1937 a Pratosardo si fesi l’esecutzioni.

Paba Karol Wojtyla (Giovanni Paolo II) lu 4 di santuaini di lu 1987 biatifikesi a Antonia.

Kistha pitzinna no abia mancu cuindiz’anni a Ovadduthai. Da tandu è intregrendi un tisthimoniu impurthanti a li ginnirazioni nobi e saristhia beddu ki li varori soi no siani rinubaddi soru a drentu a la jesgia ke varori cristhiani, ma fintzamenta i l’ischori ke virthui culturari di lu poburu sardhu. Gratzie Antonia.

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits