CARLO FELICE E I TIRANNI SABAUDI - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
CARLO FELICE E I TIRANNI SABAUDI
LU LIBRU NOBU DI FRANTZISCU CASULA «SI DEBI ISCHUMINTZÀ CUN UNA RIBURUZIONI CULTURARI»
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Ca semmu noi? Noi poburu sardhu? Cosa è la Sardhigna? Parimmu un poburu traiparenti, kena nudda. Kena linga, e ken’isthoria. La tzibilthai nuragica? Bah! Li Giganti di Monti Prama? Eh, so i frinelli di la Dinamo. La tzibilthai giudicari? E ca la cunnosci?! Li patrioti di lu sittizentu e di l’ottuzentu? Furriaddi a lu ventu! Abesumeu no semmu nudda avveru, ma pa kissu poggu ki semmu, pa kissu nudda ki semmu, noi vurimmu isisthì e cuntinuà a assé sardhi. Ma l’ischosthigghi ancora tzi negani lu nosthru pa dassatzi ke un puntu di piubaru morthu i la cartha giografigga.

Tutti li varori d’impurthantzia ki li pitzinni assibisthani da li docenti, so kissi matessi ki iprecani li libri d’ischora di lu “Ministero della pubblica istruzione”.

A settanta’anni di autonomia ipiziari la puritigga di l’ischora è sempri kissa di aprittà, in manera capillari, li figliori nosthri, ipuntugliendiri e dendiri una pisaddia bona a assé lu rissori di l’ideorogia di lu puderi curuniari. In kistha fraitza l’ischurani e l’isthudenti sardhi so buggaddi a fóra, escrusi, da kissa ki dubaristhia assé una naturari e noimmari incrusioni a la Sardhigna.

E pari ki li pitzinni nosthri vibiani una situazioni di disagiu lu fattu d’assé sardhi, parchì si da una parthi s’abizani ki v’è una sardhiddai in tzercha di iscinni a pizu e d’ischisthià, da l’althra kistha matessi a ischora è ifiaddadda e kena uffitziariddai.

Di siguru la Regioni, cumenti dizi l’arthicuru 5 di l’Isthatuddu, po fà tantu integrendi l’isthoria sardha i li prugrammi d’ischora: “[…] la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni della legge della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; […] ”. Ma lu rapporthu puritiggu ki dazi puderi è sempri un rapporthu di ommini: si unu (la Regioni) no vari nudda l’althru (l’Isthaddu) appundareggia.

Li kitti, di kisthu fallimentu autonomisthiggu, so sempri pagaddi da li giobani ischurani ki, posthi a pizu a pari di l’Itaria, in “automatiggu” escini fóra di pari da un liammu forthi cu’ la Sardhigna. Lu sardhismu culturari, punendi fatu ancora a kistha andadda puritigga, abarà a assé soru kissu genericu e suttrattibu, “a li cuattru mori”, ki jà cunniscimmu. Tzaibeddu e cori abarani a assé sempri pa kissa madre patria Itaria ki ani interiorizaddu da minoreddi drentu a la crassi. Eddi, li pitzinni, no poni sabé ki semmu un poburu nigaddu e ki no so itariani. No poni sabé ki propiu un itarianu Carlo Baudi di Vesme dizia, daboi di 127 anni d’occupazioni preitariana, i li –Torino, stamperia reale 1848 – Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna: “È falso ciò che molti credono che la Sardegna sia spagnola: non è spagnola, ma non è italiana: è e fu da secoli pretta sarda”, una nazioni.

Tuttu passa primma pa l’isthoria. E è paghisthu ki semmu andaddi a intindì la prisintazioni di lu libru di Carlo Felice e i tiranni sabaudi, ed. Grafiche Parteolla, di Francesco Casula. Orghanizadda da lu sotziu Pesa Sardigna i la bibrioteca comunari in Carra Manna a Sassari, à ischumintzaddu e courdhinaddu lu trabagliu la prufissora Ninni Tedesco e prisindaddu l’obara li prufissori Federico Francioni e Cristiano Sabino. À cumpriddu la prisintazioni, in un appusentu mannu e pienu di jenti, l’autori matessi. A ischribì di kisth’ommu, Francesco Casula, no si po akì inogghi no abemmu loggu. Abarà a basthà, abesumeu, dì ki è un pruffissori i li licei, un isthoriggu, ki à ischrittu vintisetti libri ma, sobrattuttu, ki è un interettuari miritanti ki si poni da sempri a guardhia di la Sardhigna e di li diritti di lu poburu sardhu. Calchunu pudaristhia dì ki, sigumenti è un “miritanti”, lu libru funtumaddu è di parthi. Liggendi lu libru, parò, cassisia passona si po abizà di lu rigori iscientifiggu di cument’è ischrittu: li riferimenti so tutti bè documentaddi. E so kisthi infuimmazioni ki a lu libru dazini ubbiettibiddai e ki tzi ponini cara a cara cu’ la disaura e l’isthragu ki l’antigghi nosthri ani passaddu cu’ li Savoia. «Eu porthu – tzi dizi Francesco Casula – l’isthoria vera e no akì soggu eu ki doggu amparu a una interpretazioni mea, ma so li matessi isthorigghi di tandu, pensu a Pietro Martini, Giovanni Siotto Pintor ki, firumunarkici e firusabaudi so critigghi i li cunfronti, pa esenpiu, di Carlo Felice. Kisthu era un re ki è ‘sthaddu lu peggiu di tutti, sia da visurré ki da re: era riddosthu, sanghinariu, fammiggosu. La cosa “isthrana” è ki l’immusgiu di feroce no vi lu dazini li sardhi, ma li piemuntesi». Kisthi Savoia, “Kena cori e kena tzaibeddu”, abiani in nivra li sardhi e è paghissu ki ani arriggiddu l’iviruppu di la Sardhigna, tantu ki ni semmu ancora ischittendi kissa marasorthi.

Cun Frantziscu Casula tz’abemmu fattu un’arrasgiunadda:

In kisthu libru beddu tzi so puru purraddi d’isthoria inedita?

«Tzi so documenti poggu o pa nudda cunnisciddi. Fotzu riferimentu, pa esenpiu, a La storia della Sardegna di Mazzini, oppuru a li Carthi di Lavagna. Kisthu era un patriziu di L’Ariera cun una carriera manna cu’ li Savoia, ma a un tzerthu puntu, candu era arribiddu a la Riari Udientzia, à daddu li dimmissioni pa prutestha contru a lu dunatibu ki era ‘sthaddu triplicaddu pa mantinì li dui corthi ki erani jumpiddi in Sardhigna: una era di lu re Carlo Felice e l’althra di lu visurré Carlo Alberto».

In Sardhigna pari ki la cussentzia natziunari e isthorigga no ridescia propiu a ivuruppassi. Cument’è ki kisthu libru po falli insannì?

«La cussentzia isthorigga e, ipiremmu kissa natziunari puru, po criscì. Intantu cu’ la cunnuscentzia di lu ki semmu ‘sthaddi e di lu ki tz’ani impididdu di fà. Fotzu l’esenpiu: jà i l’ottuzentu v’erani imprendidori sardhi ki vuriani dudà la Sardhigna di una flotta sarda e frabiggà, tandu, nabi a vapori. Ca à impididdu kisthu prugettu? Li Savoia! Akì eddi ani sempri pribiriggiaddu la Cumpagnia Rubattino. V’è ‘sthaddu tandu da parthi di li sardhi un tentatibu, ma lu ki dubimmu fà è di tzirchà la causa di lu fallimentu. Una situazioni pritzisa l’agatemmu fintzamenta i lu nobizentu, candu althri sardhi vuriani custhituì una cumpagnia aerea e nabari, ma puru kistha è ‘sthadda buicuttadda».

Cument’è ki i lu 2017 no abemmu ancora una cumpagnia sardha pà viaggià? Ca antraccuru v’è abà?

«Oggi tzi l’impiddi lu fattu ki la maggiò parthi di la crassi puritigga sardha è ascara. Ki è a dì, dipendenti, kena un’autonomia culturari propia, da la crassi puritigga di Roma e Miranu. Si no ridiscimmu a ciambà kisthu tipu di mentariddai, d’assé subalterni, no abaremmu a jumpì mai a nudda. Eu parò soggu fidutziosu. Kisthu libru a pogghi dì da l’imprenta à vinduddu di più di tzincuzentu copi. E in dugna prisintazioni veggu sobratuttu di giobani. Eu pensu ki in kisthu mamentu, si puru tzi so imparthidduri, li settarismi, lu leaderismu, [lu riferimentu è a lu mondu sardhistha-indipendentistha] è nascendi una cussentzia culturari noba. Si no v’è kistha no v’abarà a assé mancu una cussentzia natziunari».

A prupositu di “cussentzia”, i li ‘schori candu jumpestha Sa die de sa Sardigna l’ischurani, li masthri, li prufissori, ciamani genericamenti kistha dì “la festa della Sardegna”, e sutzedi puru ki li docenti no s’ani mancu l’annu di kissu 28 d’abriri…

« Eu aggiu daddu imparu i li licei più di cuarant’anni e possu dì ki la maggiò parthi di li docenti no so priparaddi sobratuttu i l’isthoria sardha. Vibini di rendidda, di lu ki ani imparaddu i l’ischora uffitziari ki è kissa matessi ki tz’à furriaddu l’isthoria nosthra. Da kisthu primmu erementu veni lu fattu ki ancora umbè di docenti so ingraugliaddi e assuggittaddi da una visioni oleografica, giustificatziunistha, ki no è l’isthoria vera. No si dizi di li cunfritti, di li cumbatti, esenpiu: ca à mai fabiddaddu di Frantzischu Sanna Corda, Frantzischu Cilocco e di lu tintatibu insurretziunari e di fà di la Sardhigna una repubrigga? Si s’era sabuddu ca erani di siguru la mentariddai di li sardhi era ‘sthadda dibessa».

La Regioni cun l’assessoraddu a la cultura e a la pubrigga isthruzioni pudaristhia dà un signari forthi a manera ki kisthu possia sutzidì?

«Emmu, ma lu po dà candu v’abarà a assé una cussentzia, da parthi di la jenti, ki fazi pressioni. Fintza a candu, pa esenpiu, li docenti no abarani a ipignì cu’ purraddi di truncaddura, abarà a assé diffitziri ki la Regioni aggia a immubissi in kissu drettu. Di la crassi puritigga e di la crassi puritigga regionari, dubimmu dì dui cosi: primmu, pa lu più no à cultura; sigundu, no à un mubimentu mannu ki ni la isceddia e la porthia i la realthai. Kisthu mubimentu, e kisthu è di dì, puru lu più indipendentistha, no poni addanantzi la cultura, ma la propaganda ideorogica. E sigundu me kisthu è un ibagliu. Noi dubimmu dà ischumentzu a una riburuzioni culturari. Una riburuzioni puritigga kena kissa culturari no à ipirantzia».

In Còssigga tutti li cossi cunnoscini l’isthoria d’eddi: s’ani ca era Pasquale Paoli e tanti althri patrioti. Pudimmu dì tandu ki l’indipendentismu cresci cu’ la cussentzia isthorigga?

«Emmu. Cresci cun kistha cussentzia, cun kissa linghisthigga e no soru».

A propositu di kissa linghisthigga… Noi tzi semmu cunnisciddi i lu 1989 inogghi a Sassari, candu eri sottu a prutzessu akì abisthi difesu dui fraddeddareddi di l’erementari di Santu Pantareu ki erani ‘sthaddi bucciaddi cu’ lu mutibu: «Il loro italiano è influenzato dal dialetto». Da tandu cosa è ciambaddu?

«È ciambaddu umbè. I l’ischori abà un pogareddu di cultura, d’isthoria e di linga è intrendi. Lu ki no anda bè, è ki si so fendi cu’ lu vuruntariaddu e a modu di ipirimentazioni e no organicamenti ke materia curricurari. E è kistha la cumbatta ki debi assé fatta oggi: fà a manera ki siani purthaddi a ‘schora dugnuna ke materia isthrutturari di l’ischora sardha di dugna ordhini e gradu».

Lu sonniu toiu pa la Sardhigna?

«Lu sonniu meu è una Sardhigna libara e proipara. Daboi abarani a ditzidì li sardhi cumenti vurella a libellu isthitutziunari».

Proipara, vo dì indipendenti?

«Puru. La proiperiddai, oggi, po arribì soru cun l’indipendentzia».

A videtzi sani, gratzie.

 

Ritratti di Flavia Pintore

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits