Justhizia pa Lidia, l'isciaba di un poburu curunizaddu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Justhizia pa Lidia, l'isciaba di un poburu curunizaddu
Lidia Altea, una giobana di Oristhanu, è una pitzinna gintiri e pasidda di bona e sana pisaddia, no s'arriniggheggia mancu candu tzi conta lu ki l'è sutzessu.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Li giobani nosthri no ani mai auddu pasu in kistha terra di Sardhigna. Accollu ki lu cantaba l’innu di lu patriotu sardhu di Frantziscu Ignatziu Mannu (Otieri 1758-1839): “ […]  O poberos de sas biddas trabagliade trabagliade, pro mantenner’ in tzittade tantos caddos de istalla, a bois lassant sa palla issos regolin’ su ranu, e pensan sero e manzanu solamente a ingrassare. Su segnor feudatariu a sas undighi si pesat. Dae su lettu a sa mesa. Dae sa mesa a su giogu. E pustis pro disaogu andat a cicisbeare, comprende a iscurigare: teatru, ballu, allegria”. Kisthi li parauri, una parthi di l’innu, ki l’antigghi nosthri ani cantaddu i la riburuzioni antipiemuntesa e antifeudataria di lu1793-96. Prupunendiru  tz’abaremmu a abizà ki curunia erani e curunia semmu. 
Venini a inogghi, a lu sori, a lu mari e a la rena di la santa terra nosthra di Sardhigna li “cani magnadori”, printzipari e fittiani. Cosa ni poni sabé eddi, ommini e femmini sempri pagliosi e beddi cipaccaddi, in mezu a li cantzoni a la moda e a la tatza sempri piena, di lu prinettu di un poburu appundaraddu e accurraddu? E candu dimmu poburu, dimmu sobratuttu, giobani sardhi! Venini a inogghi e fazini li paddroni. Dazini dezi e si ni pigliani nobanta da kistha terra nosthra, accrarendi l’affeu, fintzamenta, di la limosina ki tzi so laghendi.

Lidia Altea, una giobana di Oristhanu, è una pitzinna gintiri e pasidda di bona e sana pisaddia, no s’arriniggheggia mancu candu tzi conta lu ki l’è sutzessu. Una vidda passadda i li libri e a l’unibessiddai e trabagliendi pa campà, propiamenti pa abè lu ricattu pa vibì. Ma sempri cun kissu sonniu di laureassi. Ma pa ca è pobaru, ca la pobarthai la debi cumbattì dugna dì, la jumpidda di kisthu dirittu è avveru un sonniu ki, pa li cristhiani ke edda, no po assé più realthai, si puru ti mancani pogghi esami. Di Lidia abemmu cunnisciddu la digniddai di una femmina unestha ki candu ti fabedda t’abbaidda sempri i l’occi e dugna tantu ti surridi. Emigradda in Itaria umbè di volthi pa l’“isthasgioni” e turradda sempri i la terra soia, akì «kistha è casa mea». I l’annu passaddu, inveci di parthissinni torra in Itaria, à prifiriddu tzirchassi lu trabagliu in Sardhigna, e l’à auddu… 
Femmu ki la semmu aischulthendi da lu vibu e punimmu afficcu a lu ki n’esci a pizu. 

Lidia, i l’isthadiari passaddu eri trabagliendi in un hotel a Arzachena, ki fazi parthi di una “caddena” manna d’alberghi, tzi voi cuntà lu ki t’è sutzessu?
«Emmu. In kisthu loggu di trabagliu aggiu pigliaddu cussentzia ki, a doru mannu, no isisthini più diritti: lu dirittu di ripusà daboi di 13 ori di trabagliu e d’abé un appusentu ki ti dogghia un minimu di digniddai».

Cumenti ti sei apparauradda pa kisthu trabagliu?
«Aggiu tentu un attoppu, cara a cara, cun una direttora di la “caddena” Swadeshi ki m’à pigliaddu a trabaglià cu’ la faculthai di cammarera a li piani. Ma addaboi di 20 dì ki m’ani daddu lu cuntrattu, i kisthu v’era ischrittu: “commis ai piani”. Un incarriggu ki è di dui libelli inferiori a lu rollu effettibu meu, ki è una cuarifigga di la di 6 di lu libellu alberghieru. Un documentu ki no ripundia a lu ki abiami cuntrattaddu. Ma kisthu m’intaressa poggu. L’impurthanti è trabaglià, m’aggiu dittu. Lu cuntrattu dizia ki l’ori di trabagliu erani 48 a la kedda e un isthipendiu di 900 euro cumpriddu di tuttu».

Cosa vo dì, “cumpriddu di tuttu”?
«Vo dì ki trabagli kena dì di pasu pa 30 dì, più l’isthraudinari, dì di festha, e althru puru, kena guadagnà  nudda in più».
V’è ‘schrittu digussì i lu cuntrattu?
«No! V’è ‘schrittu 900 € tuttu cumpriddu». Tzi dizi cu’ la risaredda.

I la realthai, inveci, can’ori ai fattu a la kedda?
«Più di 90 ori a la kedda pa, abesumeu, 360 ori a lu mesi, era lu mesi d’aosthu,  pa 900 € a lu mesi kena mancu una dì di pasu. Lu luni era parthicurari akì v’era lu ciambu di lu tuttu (lintzori, cabbiddari, ecc.) di tutti l’appusenti di l’hotel e, tandu, no v’era mancu lu tempu di la sustha pa lu gusthari. Ischumintzabami a li 7 di manzanu fintza a l’8 di sera».

Parò soru lu luni! Cussì, è?! Li dimmu cu’ la kiza di ca è inzirriendi.
«L’althri dì, la sustha di lu gusthari era di 15-20 minutti e trabagliabami da li 7 di manzanu fintza a li 18, a volthi fintza a li 17…».

Lidia, tu sei intradda a trabaglià e t’ani appricaddu lu cuntrattu AICA (associazione italiana catene alberghiere) ki è apprubaddu da li sindacaddi e li printzipari di lu settori funtumaddu. Ettandu, cosa no anda bè?
«È un cuntrattu anomaru. Isisthi fintzamenta una mudifigga a li reguri reratibi a li purraddi in dinà ki so trattesi pa lu ricattu (immuzu, gusthari, tzena) e l’appusintadda. Kistha purradda è ichirriadda da lu “dirigente”, lu direttori, ki po appricà, e inogghi è l’ingraugliadda, la matessi tariffa k’imprea pa li fittiani ki s’acciappani in kissa matessi isthruttura indì sei trabagliendi. Daboi, in fondu a la pagina, è ipitzifiggaddu ki si lu trabagliadori dazi li dimissioni debi pagà 500 € cument’e penari pa l’ischuntzadda di lu cuntrattu. Daboi di un mesi di trabagliu m’ani daddu 900 €. M’abaristhiami dubuddu dà, inveci, 1380 € pa li 48 ori di trabagliu di basi a la kiddadda. No m’ani virsaddu li contributi e, a oggi, no aggiu mancu assibisthaddu la disoccupazioni. Tzi so, fintzamenta, li 4 dì di pasu no impriaddi. Pa li ferie, lu TFR, l’isthraudhinari e li dì festha, no possu sabè lu ki mi saristhia dubuddu tuccà in euro».

Aischoltha… Vogliu fà lu maru e pa un mamentu mi pongu da la parthi di “li cani magnadori”: tu ai magnaddu e drummiddu in hotel, cara Lidia! E daboi lu cuntrattu lu cunniscisthi! No?!
«Ahahaahah… S’era ‘sthaddu digussì, abaristhia drummiddu in unu di kissi appusenti di l’hotel e no in un ciappittu di tre metri cuadratti da imparthì cun althre dui passoni. E li cuntratti no so ‘sthaddi daddi a nisciunu, o guasi. Eu pa abellu aggiu dubuddu apprittà in manera forthi lu direttori e, addaboi di vinti dì di trabagliu, tandu candu era i la situazioni di fimmà o andamminni…».

Abà cumenti ti sei dibintzendi? Sei andadda da un sindacaddu?
«Soggu andadda e m’ani dittu ki era irrigurari kissa penari di 500 €, funtumadda antzora, ma m’ani cunfeimmaddu ki sigumenti è ‘sthadda impriadda kissa cràusura di lu “ricattu”, rigurari pa li cuntatti Aica, tandu li dinà trattesi pa dammi a magnà, no si pudia ricramà propiu nudda. Soggu andadda fintzamenta da un ispettoraddu ki parò m’à dittu ki si puru li tanti dinuntzii ki à auddu kissu hotel, l’unica manera pa uttinì ‘alche cosa è abrì una causa e andà in tribunari cun tantu d’avvucaddi e tisthimoni ki parò no poni assé li colleghi di trabagliu».

Cosa abarai a fà, Lidia?
«Nudda! La sotzieddai di l’hotel, mancu s’acciappa, m’ani dittu li di lu sindacaddu. [Cassisia po inveci acciappalla, bastha andà in internet] E kisthu matessi m’à ischuraggiaddu di piglià cassisia initziatiba. E si puru abaraggiu a andà in tribunari, m’abarani a dì ki è ‘sthaddu posthu in pratiggu lu cuntrattu. E è propiu kisthu cuntrattu la matzunera vera! No è rigurari, ma è ‘sthaddu apprubaddu da li rapprisintanti sindacari di categoria. Ischuru a ca tzi caggi».

Cumenti ‘sthai daboi di kistha cumbatta?
«L’aggiu ischumpassadda e andu addanantzi cu’ la cussentzia ki lu trabagliu d’abà è assé isciabi».

Ti turremmu gratzie di la tisthimuniantza toia, Lidia. Un abbratzu patriotu a te!
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits