Pigliaru, l'ischuntzadda di l'autonomia - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Pigliaru, l'ischuntzadda di l'autonomia
Intantu in s'Isula nostra, numerosa gioventude de talentu e de virtude oziosa la lassana. Digussì l'innu de su Patriotu Sardu cantaba sa Tirannia di la duminazioni piemuntesa.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Intantu in s'Isula nostra, numerosa gioventude de talentu e de virtude oziosa la lassana. Digussì l'innu de su Patriotu Sardu cantaba sa Tirannia di la duminazioni piemuntesa. Li patrioti di tandu dinuntziabani kissa puritigga ki appundaraba e ischansaba li sardhi da l'amministhrazioni di la Nazioni Sardha (tandu era normari ciamà la Sardhigna digussì) aprittendira i l’isthranguroru di la curunizazioni. I lu 1793 li Stamenti, lu parlamentu di tandu, ischribisi a lu re Vittorio Amedeo III tzincu prigonti, una di kisthi ricramaba: "Riseiva escrusiba a li Sardhi i l’impieghi tzibiri e miritari i l'Isura, a escrusioni di l’incariggu di visurré". Li prigonti no acciapesini mancu cunsideru. La ripostha di li sardhi, tandu, si punisi in esercitziu lu 28 d’abriri di lu 1794: tutti li piemuntesi, cussa ratza de bastardos, erani ‘sthaddi pigliaddi pa la frakina e ‘schutti a fóra di la Sardhigna, a doru mannu tutti intrei. Kisthu eventu isthoriggu è, abà, cunnisciddu cumenti sa die de sa Sardinia, una festha isthitutziunarizadda i lu 1993. Li rasgioni di kissa cumbatta ki abemmu liggiddu i l’antiggu innu nosthru, so purthaddi d’attuariddai e pari fotziani la ciamadda a Francesco Pigliaru, presidenti di la Regioni “autonoma” di la Sardhigna. Kisth’ommu, infatti, cunsignendi la diretzioni generari di la ASL unigga di la regioni a l’itarianu “supermanager” Fulvio Moirano è, di fattu, ischuntzendi la puritigga autonomisthigga ki vo una Sardhigna gesthidda da sardhi. Cun kisthu no vogliu dì ki kiss’itarianu no sia capatzi e unesthu, ma mi veni mari a pinsà ki in Sardhigna no tzi siani ommini cu’ li matessi, si no di più, virthui d’eddu: sinnò è dà rasgioni avveru a Flavio Briatore candu dizi ki li sardhi voni fà soru li pasthori. 
E è kistha nomina ki più fazi mari, akì cassisia autonomia ki rivendikeggia ripettu, i la pruipittiba puru di una pussibiri autodeteimminazioni, no abarà a isisthi mai si si cuntinnua a dà amparu a kissa mentariddai autocorunizadora e ki dazi l’assibisthu, un veru compressu d’inferioriddai ki piglia ancora troppi sardhi, ki li “cuntinentari so megliu di noi”. 

Semmu ancora arriggiddi a la puritigga fallimentari di Renato Soru ki, a parthi l’argha “cuntinentari” ki tz’à arriggaddu fendizi dibintà l’accoglicioccio materiari di l’Itaria, dizia d’assé pa una puritigga di sardhismu veru e modernu e ki li sardhi no erani “nani”, vi l’amminteddi: "Dobbiamo smettere di crederci più piccoli di sentirci nani e inadeguati per cui vediamo sempre gli altri superiori e giganti".  Daboi, inveci, abia numinaddu assessori a la saniddai l’itariana Nerina Dirindin (2004-4009) la ki addaboi abia numinaddu a direttori generari (2005-2007) di l'Asl n°1 di Sassari un althru itarianu Bruno Zanaroli, lu ki daboi dibenta cousurenti (2007-2008) di la Regioni pa la saniddai matessi. 
No ki m’aisittaba cassà cosa da Pigliaru e un’isdhumbaddadda autocuruniaristha era fintzamenta i l’aria. Akì autonomia vo dì: cossentzia puritigga e ripunsabiriddai di piglià cumpiutamenti,  in manera cumpridda, l’ommini e li femmini da  lu poburu propiu ki s’è amministhrendi pa dalli un gubennu e pa li matessi isthituzioni e enti ki l’ “autonomia” presuponi. L’autonomia debi, sempri in manera riari e non virthuari, garantì, in primis, l’autosufficentzia di la competentzia puritigga e umana. Kistha nomina è, inveci, la negazioni di la vuruntai di lu poburu sardhu di libarassi da lu duminiu itarianu e di lu frabiggu veru di l’autodeterminazioni di la Sardhigna. Una vera e propia isciaradda di la digniddai autonomistha e culturari ki, ivulthaddu, dizi ki kena l’itariani li sardhi no so boni a gisthì li “prubremi diffitziri”.  Ca ratza di autonomia è la nosthra? Ca ratza di autogubennu vurimmu?
Di siguru Pigliaru abarà a sabé, unesthamenti, ki in Itaria tzi so umbè di passoni ki ani, o ki poni abé, una competentzia maggiori ki no la soia pa gubinnà l'"autonomia" nosthra, tandu, a ribiria piena di lu printzipiu soiu matessi, akì no si n’anda e numineggia un itarianu a presidenti di la Regioni Autonoma di la Sardhigna? Ma, si è pussibiri, ki no sia un “nanu”, un ischabuettu. Gratzie.


nella foto (tratta dal web): Francesco Pigliaru
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits