La kisthioni di la K i la linga itariana e sassaresa - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La kisthioni di la K i la linga itariana e sassaresa
La lettara K i l’ulthimi tempi è dibintadda tema d’arrasgionu umbè “fugguraddu”, sobraduttu da candu li giobani ani ischumintzaddu a imprialla, umpari a la X , i li media tecnologici.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

La lettara K i l’ulthimi tempi è dibintadda tema d’arrasgionu umbè “fugguraddu”, sobraduttu da candu li giobani ani ischumintzaddu a imprialla, umpari a la X , i li media tecnologici. Li puristhi dizini ki è un “viripendiu” a la linga itariana, ma li pitzinni, abesumeu più versatiri, si n’affuttini e cuntinuani a trattalla.

Li libri di ‘schora, li di la grammatica itariana, aggiugnini a l’alfabetu althre tzincu lettari, impriaddi a ischribì parauri di althri linghi. So funtumaddi anzeni, e so: J, K, W, X, Y. Tandu, calche esenpiu: cu’ la J s’ischribi jeans e si dizi gins; K, killer = chiller; W, wafer = vafer, oppuru Western = uestern, a sigundu ki sia tedeschu o ingresu; X, taxi = tacsi; Y, Yogurt = iogurt, oppuru dry = drai.

Lu grafema in kisthioni, la K, si abbaiddemmu bè, no è cussì anzenu cumenti si credi. À fattu parthi, infatti, di lu frabiggu di kissu itarianu ki abà tutti cunniscimmu.

I lu 1224, Santu Frantzischu ischribisi cu’ la k “Lu cantiggu di li criadduri”, una lodi a Deu intradda i l’isthoria ke lu testhu poeticu più antiggu di la letteratura itariana.

Una verari sordha ki i l’antighiddai era pussibiri d’ischribì in kissa manera, tant’è ki s’acciappa i li documenti giuridigghi ke lu di Placito capuano di lu 960.

L’ivulthadda cu’ la cuncurrenti CH, à l’origini soia in Tuschana e si codifica, dizini li linghisthi, i la middai di lu XIII securu in kistha regioni matessi.

In Sardhigna la K è di “famiria” e s’agata i li Contaghes (registhri di documenti amministhratibi), ke lu Condaghe di Silki, XI-XIII securu, da la bidda ki tandu era affaccu a Thathari (Sassari) e ki ancora isisthi i lu funtummu di la jesgia pisadda a Santu Preddu.

È veru ki la K è “anzena”, akì da candu semmu intraddi a ‘schora e abemmu imparaddu a ischribì, liggimmu grafemi, sillabi e parauri intrei ki so “fotografaddi” e assintaddi i la “Visual Word Form Area” di lu tzaibeddu. Li “segni” so dibintaddi tasselli ki sevvini a punì umpari li parauri ke un puzzle di cumprì justhu. Candu liggimmu, la primma operazioni ki fazi la menti nosthra, tzi dizi l’espertu Gianluca Delle Monache, è di riccunniscì la paraura ischritta e fà un “matching”, un ischumbattu cu’ kissa immagini jà prisenti i l’“area” funtumadda. Si kisthi tasselli, imagazinaddi e dipositaddi, no s’incasthrani, lu tzaibeddu no li riccunnusci e li crassifikeggia ibagliaddi. Propiu cumenti fazi Word ki sutturinieggia di ruiu tuttu lu ki no è ischrittu bè, sigundu kisthu prugramma.

So justhi, tandu, kissi grafemi ki di più s’accosthani a la “regura” di l’itarianu standard. Li matessi ki dibentani “beddi” e ereganti a videssi, akì kisthu tz’ani imparaddu i l’eddai evurutiba, kissa di l’apprendimentu più ritzetibu. So “fei”, kissi ki “pigliani a l’occi”, li ki la masthra tzi curriggia o li ki no tz’à mai imparaddu.

Cussì è sutzessu pa la linga, ki à fattu attoppu a pari cun una desardhizazioni ki crassificaba (ma li cosi so ciambaddi di poggu) lu sardhu, e peggiu lu sassaresu, ke diaretti tzerragghi e ischumpassaddi da li tempi, punendi, in alternatiba unica, lu sisthema culturari itarianu ke mudellu tzentrari di cupià in tuttu. L’ischora era la “caseimma” indì tutti l’ischurani, a manera capillari, viniani incuadraddi in una mentariddai ki li purthesi a criscì antisardhi eddi matessi. Lu genocidiu culturari di l’Itaria “dimucratica” e di lu “multiculturarismu”, ridiscisi, umbè di volthi a fotza e cun viurentzia, in pienu. Tz’ani “ciambaddu” lu cabbu e “imparaddu a fabiddà”.

Sutzedi, tandu, ki candu s’ichribi in sassaresu, kissa mentariddai di curunizaddu n’esci a pizu e si poni a ricusà lu ki no curripondi a l’ischora itariana. Tuttu lu ki no è cuifommi a la “dibisa” tricurori, dazi disaggiu. È normari di un poburu appundaraddu ki no à jumpesthu ancora una cussentzia cumpridda di linga. Kisthu è ciaru in kiddi passoni ki tzerchani sempri un “curdhoni d’imbiriggu” cu’ l’itarianu, li ki ponini la lettara H i lu veibu abé, a rifressu di la linga “nazionale”, puru candu no è netzessaria, es.: hai (pritzisu a l’itarianu), hani (hanno). Oppuru, so isciabi di l’aggetibu pussessibu, posthu, sempri, primma di lu susthantibu; o la L, inveci di la R, es.: ischola (scuola) e no ischora; o, ancora, li ki no gemineggiani li cunsunanti, “akì in itarianu è digussì”, es.: omu (uomo) e no ommu. Lu CH, l’ocrusiba verari sordha, pa li matessi rasgioni funtumaddi, portha a l’accopiamentu sonu-immagini di la paraura itariana ki abemmu in cabbu. La K, ki no è una lettara ischurasthiga “made in Italy” e ki no po abé, tandu, kissa combinazioni, dazi “infaddu” e è, da tanti, bucciadda, kena nisciuna justhificazioni “scientifiga”, a la primma.

Lu mutibu ki dazini l’ammantiosi e esperti di lu sassaresu, lu traditziunari, è i lu fattu, puru, ki no è ‘sthadda mai impriadda da li pueti nosthri. Kisthu mutibu, bastha a ricusalla? Pensu di no. È la matessi rasgioni ki v’era i l’anni tzincuanta-sessanta pa lu simburu di l’espiraddi, la H. Prupostha e impriadda pa la primma voltha da Pietro Nurra (1871-1951). Diego Sassu dizia ki era “superflua e ingombrante”, si puru no è anzena, akì un brabu sassaresu lu sabia candu, kena la H a signaralla, v’era kissa parthicurariddai fonica. Era “necessaria”, inveci, pa Salvator Ruju. Kisthu puetu, ki i l’obari soi tz’abia posthu fintzamenta un glossariu di kissi parauri ki s’erani immintighendi e rimandaba a lu vucaburariu di Giosuè Muzzo, s’abizesi di un prubrema mannu: la linga, appianu appianu, s’era ipizurendi. E cosa dì, tandu, d’abà ki si n’è murendi avveru? Lu prinetu meu è propiu kisthu.

Lu sisthema pa la linga mea è, tandu, di fallu pratiggu e sempritzi e, a lu matessi tempu, libaru da cassisia cumpressu. Pinsaddu a oggi pa una linga normari di comunicazioni di famiria e di logghi pubritzi in una pruipittiba di biringuismu e couffitziariddai. No soru, tandu, di resisthentzia postha a laccana, ma una linga ki no sùffria di dipendentza da l’itarianu. Una linga isthittadda d’imparà i la didattica d’ischora e cun una manera d’ischribì bona a agevurà l’apprendimentu e la cussentzia linghisthiga jà i la primaria. No m’intaressa di siguru la natziunariddai di li pitzinni o si so di un’althru loggu di la Sardhigna. Lu diggu, akì calchunu si poni kisthu prubrema puru!

Leonardo Sole, linghistha e prufissori di l’unibessiddai di la tziddai nosthra, dizia a prupositu di la K: «Uso di c o di k per le occlusive velari soerde […].

1. La prima opzione ripropone per la grafia sarda alcune incongruenze dell’italiano, dal momento che la c e g vengono usate sia per la velare (con la soluzione irrazionale della h di fronte a i, e) che per la palatale […]. 2. In alternativa […] b) la k solo davanti alle vocali palatali i ed e e lasciare la c davanti a vocale velare e centrale, cioè a u, o, a […]» Leonardo Sole, Sassari e la sua lingua. La prupostha di kisthu sassaresu mannu, la semmu impriendi in calche ‘schora da umbeddu poggu d’anni e abemmu visthu cant’è ratziunari e economica. La funtzioni soia ischansa l’impreu di lu digramma ch, tandu di la h ki impriemmu, cument’e Ruju, pa l’espiraddi. Una lettara, la h, ki “avvisa” l’ischurani di lu sonu ipetzificu di la “caffittera”, eddi lu ciamani digussì, e no, puru, di kissa verari funtumadda. Ischribì, inveci, l’abaristhia prifiriddu Sassu, soru li nessi etimurogici (rt, lt, st, rd, ld, sd, rc, lc, sc, rg, lg, sg) e ipiegà ki a kisthi curripondini l’espiraddi (dentari e gutturari) è, oggi, umbè più diffitziri akì no semmu più i la Sassari di tandu, candu tutti fabiddabani lu sassaresu a la primma suggidda di titta. Li criadduri d’ischora d’abà, pa lu più, no lu cumprendini nemmancu. Propiu pa kisthu lu fabeddu nosthru anda, e puru in pressa, intregaddu a eddi. Un sassaresu aberthu a lu mondu, kena nisciuna maschara itariana, ma rigeneraddu cu’ li radizi beddi piantaddi i la terra nosthra.

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits