Dui Onorevuri e tre carreri - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Dui Onorevuri e tre carreri
In un paggiu di “petzi”, imprentaddi in kistha tisthadda calche kedda adabà, abiami funtumaddu di cumenti l’amministhrazioni di Sassari, di tandu e d’abà, erani gubinendi la toponomasthiga.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

In un paggiu di “petzi”, imprentaddi in kistha tisthadda calche kedda adabà, abiami funtumaddu di cumenti l’amministhrazioni di Sassari, di tandu e d’abà, erani gubinendi la toponomasthiga. Lu signari di la lacana tra lu “paratzu” e lu poburu, è evidenti propiu da lu fattu ki no si dedikeggiani carrerri a li ki so ‘sthaddi li combattenti di la jenti, li ki so ‘sthaddi assassinaddi pa kistha matessi. Kisthu vo dì, puru, ki no si riccunnosci e ki s’è cuendi a lu poburu l’isthoria soia. Lu sacrifitziu di li ki so ‘sthaddi la ghia riburutziunaria antipiemuntesa e antiitariana, è ancora in cuntinuiddai i la puritica d’abà. Da sempri semmu ingraugliaddi da sardhi “tesseraddi” ki sighini, indirettamenti o direttamenti no à impurthantzia, lu ki è la puritigga itariana e itarianofira ki, i lu più, è cururadda da un sardhismu bioddu o muitzu. No vurimmu intrà a fabiddà di cumenti kistha amministrazioni è gubinnendi la tziddai (la jenti si n’abiza a la sora), ma tzi vurimmu arriggì, un’ischuttaredda, propiu a kissi carreri dedicaddi da poggu a li fraddiri Francesco Cossiga e Enrico Berlinguer. Lu primma, dimucristhianu e lu sigundu, cumunistha. Di siguru passoni impurthanti ki no ani netzessidai d’assé prisintaddi e ki, in dugna modu, so ‘sthadddi brabi itariani. Tandu, tzi veni di dì: rastha di cosa sardha a vi n’è i la puritigga d’eddi? Femmuzi calche prigonta tandu. Cosa ani fattu pa la linga sardha? (No diggu sassaresa akì la cussentzia di kistha linga è nascendi abà) Nudda. Mancu candu lu presidenti di l’Isthaddi Uniddi d’America Jimmy Carter dizesi a Cossiga, attuppendiru e isthrignendiri la manu i la Casa Bianca, «Su veru amigu si connoschet in sas avversidades». Era lu ginnaggiu 1980. La linga sardha abia auddu l’exploit soiu in tuttu lu mondu. Ma mancu Jimmy Carter ridiscisi a dà a Cossiga, amiggu di li baski e impignaddu a fabori di la causa d’eddi, l’inziriggadda a manera tari ki pudissia dà amparu a kissu mubimentu sardhu ki, in kiss’epuca, s’era dendi ki fà pa lu biringuismu. Erani l’anni di l’ampramanu curuniaristha e di lu ratzismu antisardhu. I la terra nosthra sutzidia, pa esenpiu, ki i li dischuteki di li paddroni itariani, li sardhi no vi pudiani mancu intrà. Kisthu lu dinuntziabani (‘alche voltha) li giornari e li mubimenti indipendentisthi di tandu, cumenti lu F.I.S. (Fruntene pro s’indipendentzia de sa Sardinia) di Bainzu Piliu. In Sardhigna kissi sardhi ke Cossiga e Berlinguer, no ani mai fattu nudda pa dà akiddu o dibintzà lu poburu nosthru da kissa sottumissioni.

Lu F.I.S., i lu 1979, cu’ lu vorantinu ACHTUNG, BANDITEN!, riferimentu, cun ritratti, a Cossiga e Berlinguer, era ciaru. Lu documentu fabiddaba di lu prinettu mannu di li traiporthi, di l’iviadda, di l’emigrazioni, ecc., e dizia, in sardhu e itarianu, ki tutti kisthi prubremi isisthiani akì no viniani mancu affruntaddi da li politici sardhi e paghisthu… «faziani l’achamu». E ancora: «Tzi digghia l’ “Onorevuru” Cossiga, intantu ki s’era pasendi i li vacantzi, s’è ammintaddu d’assé sardhu? E Enricu nosthru? Lu ki difendi li trabagliadori, lu ki si fazi vidé sempri cu’ la cara pintadda a seriu, indì era candu ommini, femmini e pitzinni [sardhi], s’ammuntunabani in un attruppogliu mannu addururaddi i li bankini e i l’aereoporthi?» Era dibintaddu “normari” ki in kisthi logghi, sia in Itaria sia in Sardhigna, si dubia aisittà, drummendi in terra e a lu freddu, ki jumpesi la dì justhà pa piglià la nabi o l’aereu. E cosa dì, v’è d’aggiugnì, di li basi militari ki tzi n’ani buggadu e bumbardhaddu la terra, fendi aumintà l’iviaddi e l’emigrazioni? E di kissa nucreari di La Madalena di tandu? O di tutti li volthi ki l’Itaria à appundaraddu l’Autonomia “ipiziari” nosthra? E di l’ischedadduri puritzieschi di li sardhi emigraddi (ommini, femmini, pitzinni e criadduri) in tziddai cument’e Roma e daboi i li regioni di lu Laziu, Tuschana, Umbria, ecc.?

Lu Fis ipricaba ancora ki kisthi “Onorevuri” abiani trampaddu e ki si n’affutiani di l’intaressi di li sardhi.

Sassari nosthra, la Sardhigna nosthra, ammenta ancora i li carreri li boia piemuntesi, l’itariani, e tanti isurani nosthri ki, si so ‘sthaddi brabi itariani, no so ‘sthaddi brabi sardhi pa nudda.

Lu documentu di lu FIS si cumpria cun kisthi parauri: «La fotza di li gidei, a la sora, no abarà a basthà a ivulthà kistha Sardhigna in manu a bandiddi veri, ki no so li sicuisthradori ma li puritici nosthri amparaddi da tutti kissi furani fittiani d’eddi».

Lu FIS s’ibagliaba? Ditzididdi voi.

Tandu, “Corso Francesco Cossiga, ex Corso Margherita di Savoia”, i la purradda a occi di jesgia di Santu Giuseppi; e “Viale Berlinguer , ex Via Giuseppe Manno”, i la purradda di lu Liceo M. di Castelvì.

In dugna modu kistha amministrazioni à ditzisu puru d’ischribì in minuschuru l’innommi e li sanghinaddi di li “deposthi” e d’isthà a manca, ma a manca avveru, cussì a manca ki di Berlinguer no l’abbasthaba più la carrera ki isisthi, jà da umbeddu poggu d’anni, a “Sassari dui”.

La denominazioni di li carreri no è un makini, è la bandera ki fabedda di lu significaddu ipirituari, puritiggu, isthoricu, linghisthigu e etnicu, o cumenti si dizi abà, identitariu, di una tziddai e di una nazioni.

Turremmu gratzie a Sardegnadies.it pa la gintirezia e dipunibiriddai a l’impreu di li dui foto.
 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits