Ivulthemmu l’ischora! E è festha! Lu biringuismu vibu i lu II tzirchuru didatticu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Ivulthemmu l’ischora! E è festha! Lu biringuismu vibu i lu II tzirchuru didatticu
Daboi di lu giornari Fabedda! e di li ricunoscimenti auddi, ipeziaimenti di l’ “Assotziu culturari Pronoismentigare”, lu biringuismu vibu e ivvidriu s’è cuncretizendi, appianu appianu, gratzie l’arunni di la IVC di l’ischora primaria di lu II tzirch
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Sassari. Daboi di lu giornari Fabedda! e di li ricunoscimenti auddi, ipeziaimenti di l’ “Assotziu culturari Pronoismentigare”, lu biringuismu vibu e ivvidriu s’è cuncretizendi, appianu appianu, gratzie l’arunni di la IVC di l’ischora primaria di lu II tzirchuru didatticu di Via E.Costa.

Lu biringuimmu (biringuismu) pa assé custhrutibu debi d’isisthì e fà isciddà l’intaressu di l’ischurani. Un dirittu, lu di lu biringuismu, ki in Sardhigna no è ancora posthu in esercitziu. L’ori, una o dui a la kedda, ki s’impreani a ‘schora a dà imparu i la linga “minoritaria”, la ki l’isthoria à minorizaddu, à netzessiddai d’assé amparadda da la famiria e, sobrattuttu, da l’isthituzioni di l’ischora. Pari, parò, ki una sia aisittendi a l’althra. Li babbi e li mammi, ki pa generazioni so ‘sthaddi custhretti a disthaccassi da la linga propia, akì l’ischora vi l’abia fatta ischibiddà, no ani intaressu o lu curaggiu di prupunilla. L’ischora, da parthi soia, è cuntinuendi i la puritiga di desardhizazioni e l’assibisthu ki à di lu sardhu è, di fattu, d’assé addanantzi a ‘alche cosa di asthrattu disthinaddu a la lesthra a lu tumbariggu. È veru, la linga nosthra à pigliaddu kistha carrera. Ma innè lu II tzirchuru didatticu lu sassaresu à auddu l’ippirantzia. Si po fabiddà d’ippirantzia candu si creani li presuposthi pusitibi pa kistha pussibiriddai, sinnò è cumenti abé fammi e assé kena pani.

L’ischora di Santu Giuseppi no s’è accuntintadda di kissi pogghi ori di linga sassaresa ki la leggi li cunzedi, ma à vuruddu un ambienti ki pudissia dalli visibiriddai e “duminiu” i lu loggu soiu di cumpetetzia. Lu dirittu a la risardhizazioni, ki pa noi è puru risassarizazioni, è ‘sthaddu intregaddu a li pitzinni, cussì cumenti l’ubreri “vecciu” i l’intregu dazi la bandera a l’ubreri nobu pa custhudilla. No, tandu, un biringuimmu soru funtumaddu e bioddu ki s’arriggi a fà imparà soru la “paraura”, ma l’uffitziariddai bona a purthà l’arunni a l’autoidentifiacazioni cu’ la linga k’isthudieggiani. Tantu ki so eddi abà a purthalla a casa, acciappendi, fabiddendiru, l’amparu di la famiria. Tandu, dendi fotza e fidutzia, li pitzinni si so posthi a trabaglià in Ivulthemmu l’ischora. Lu biringuimmu l’ani fattu eddi, cu’ l’aggiuddu pritziosu di la masthra Gabriella Oggiano, pigliendi nota di la carthellonisthiga di l’ischora. In crassi, dugna carthellu è ‘sthaddu ivulthaddu e traschrittu i lu cuadernu cu’ l’aggiuddu di li vucaburari e di la LIM. E ‘alche voltha li parauri so ‘sthaddi ischumbattaddi fintzamenta cu’ calche lingha anzena, romanza e no. Lu trabagliu s’è cumpriddu daboi cun PowerPoint. Li carthelli ivulthaddi so 38, da “Iscidda”, “Isthuda foggu”, a “Appusentu di l’ammenti”.

L’ischurani si so apintaddi akì ani auddu un ricunnoscimentu ki l’à daddu mutibazioni e rifotzu i la gidea ki fà sassaresu no è a indibbadda ma, i l’utiriddai soia, paritariu a l’itarianu. È una kisthioni di coerentzia ki l’isthituzioni ischurasthiga di Santu Giuseppi à posthu afficcu: no si po fabiddà di biringuismu si no è la ‘schora, a primma, a fassi biringue.

 

Un incarriggu ki Regioni abaristhia dubuddu fà d’uffitziu in tutti l’ischori di l’Isura nosthra jà da 1a leggi regionari 26 di lu 1997 ki, da tandu, prupunia di dà apprubu e varori a lu patrimoniu linghisthigu.

In dugna modu: marthi 7 di lampada li pitzinni, in occasioni di la di tre “Festha di la linga sassaresa”, umpari a li babbi e a li mammi, ani daddu visibiriddai a lu sassaresu appikendi più di 100 carthelli.

La direttora Maria Cristina Rebeccu, iprikendi di la “marcia” in più e di cumenti so più avvisthi li pitzinni biringui, à annuntziaddu ki “l’ubiettibu è di putentzià lu biringuismu i l’ischora”, akì parthendi da l’identiddai propia si cumprendi megliu lu mondu. Lu primma carthellu, dendi l’esenpiu, è ‘sthaddu posthu in obara propiu da edda… e è ischupiadda la festha!

Gesaccannu lu sassaresu è ischumintzendi, cu’ la parthecipazioni di la Regioni, a acciappà e a cunkisthà l’assentu i li logghi uffitziari indì kistha linga matessi dibenta uffitziari.

Lu trabagliu di la IVC, ki è puru un omaggiu a la tziddai e a tutta la cabura linghisthiga sassaresa, è una comunicazioni pusitiba ki li manni dubaristhiani d’imparà.

Sempri campioni li pitzi’!

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits