Frantzischu Cilocco, un patriotu marthirizaddu e immintiggaddu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Frantzischu Cilocco, un patriotu marthirizaddu e immintiggaddu
Li sassaresi passani, guasi pascendi i li carreri. Canti volthi so passaddi a Potzu di Rena, canti a Carra Manna, i l’Aiburia, i la La Cona, a la Tziddai, a Portha Noba.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Li sassaresi passani, guasi pascendi i li carreri. Canti volthi so passaddi a Potzu di Rena, canti a Carra Manna, i l’Aiburia, i la La Cona, a la Tziddai, a Portha Noba. Digussì è tutti li dì e puru in “Sa die de sa Sardigna”, la di di la Sardhigna. Indiferentzia. No s’arriggi nisciunu in kisthi logghi a saruddà tutti kissi patrioti ki inkibi ani auddu la crozi e la morthi. Noi no isisthimmu si no sabemmu l’isthoria nosthra. Un passaddu ki tz’ani ischantzilladdu pa ischribitzi innantu, a manera capillari, l’isthoria muitza e trazadora d’eddi. Fazini cussì li duminadori. ‘Alche cosa rimani a Sassari, è un modu di dì ki po assé assibisthaddu ke la sintesi un epuca indì li sardhi erani ancora un poburu d’ommini ki cumbattia, ischumpassendi tutti li parui, contru la tirannia di li “Maradetti Savoia!”.

La fini ki keco, À fattu la fini di keco, s’intindia sempri, candu lu sassaresu era linga di comunicazioni, pa rifirissi a calchunu caggiuddu mari i la disdhiccia o akì n’era isciddu ischontzu fisicamenti da calche situazioni.

Keco, guasi una manera d’affettu di ciamallu digussì, era Frantzischu Cilocco ki, cumenti tanti brughesi di kiss’anni di cumbatta, pudia assé beddu culluccaddu i l’attruppogliu di li cani d’isthegliu e finì l’anni in vecciaia inghirriaddu di dugna bè. Ma tzi so ommini ki ani lu cori ginnirosu ki tzoccà fintza a lu sacrifitziu più mannu, coerenti a la prumissa riburutziunaria di la libarthai a no assé tziraki mai. Emmu ki timia Frantzischu Cilocco. Ca no timmi la turthura più di la morthi?

E puru accannu è jumpidda “Sa die de sa Sardigna”: una fiara ki po allumà e dà luzi a l’isthoria nosthra cuadda e pruibidda. L’ischopu di kistha dì, è di dà cuntinuiddai e, tandu, no tradì la bozi di l’antigghi patrioti sardhi. Risardhizà e piglià cussentzia ki noi poburu sardhu semmu una nazioni ki pa marafadda no è ridiscidda a assé Isthaddu. Frantzischu Cilocco, cument’e tanti althri patrioti, à prubaddu cun tuttu l’animu soiu a datzi la suvraniddai, l’indipendentzia.

Kisth’Ommu nascisi a Cagliari lu 20 di naddari di lu 1769. Nutaiu di faculthai e miritanti antipiemuntesu, antifeudari e repubricanu, abia, cumenti tzi dizi Federico Francioni in Per una storia segreta della Sardegna, «Capatziddai no comuni di orghanizazioni puriticu e miritari. Da giobanu fesi parthi di kissa riburuzioni antipiemuntesa di lu 28 d’abriri di lu 1794, sa die, ki tz’abia buggaddu a fóra kissi duminadori. Frantzischu, ki è un brabu e interigenti oradori, è un riferimentu impurthanti in kiss’epuca riburutziunaria. I lu naddari 1795, cu’ li 26 anni soi, è capitanu, umpari a Giuachino Mundula, un althru patriotu, di un esercitu di poburu di 13000 passoni, di tanti biddi di lu Logudoro, ki apretta Sassari la dì 27 pa arristhà li feudatari ki, di fattu, mantiniani in osthaggiu li sassaresi. Ancora una voltha so li tirriosi tzappadori ki, cu’ un insurretzioni contru a kissi cani magnadori, ridescini a abrì, daboi di dui dì, li janni di la tziddai. Cilocco intresi da Portha Noba triunfanti, ma li nimigghi riscisini a fuggì a drentu di notti abesumeu da tutti kissi carruggeddi sotterranei ki, ancora oggi, porthani a fóra di la tziddai, ma arresthani lu gubennadori e l’atzibeschamu.

La situazioni puritiga ciamba e l’esercitu, in marcia pa Cagliari, arreu arreu s’isciogli in camminu e li dui gariotti venivi libaraddi a Uras. La riburuzioni s’era arriggidda. La repressioni piemuntesa ki à sighiddu i l’anni a vinì abia l’occi ivviddriuraddi di la nivra e di la vindetta e a cumandalla erani li maifamaddi Placido Benedetto di Savoia, conti di Moriana, e lu fraddeddu soiu, lu vice re di Sardhigna, Carlo Felice, tutti e dui fraddeddi di lu re di Sardhigna Carlo Emanuele IV. Cun una taglia di 500 ischudi innantu a lu cabbu soiu, Cilocco era tzirchaddu e aprittaddu in dugna loggu.

A lampada, la dì 13 di lu 1802, umpari a lu preddi patriotu Frantzischu Sanna Corda e a tanti althri jumpiddi da la Còssiga puru, occupesi li torri di guardhia di Vignola e Lungoni, ma lu tradimentu di “Mamia”, bandiddu gadduresu ki dubia dalli amparu cu’ l’ommini soi, fesi isciarà la tantu disizadda cunkistha di la libarthai. Lu 19 di lampada Sanna Corda è ‘sthaddu lu primma a caggì, tuttu isthuvunaddu da lu piombu savoiardhu, daboi k’abia «cumbattuddu cumenti un lioni» andendi contru a lu nimiggu cu’ l’aimmi in manu. A Cilocco lu presini lu 25 di triura di kiss’annu matessi. Pa ca no muria in campu v’era la justhizia piemuntesa: turthura mediuevari e la morthi mara. Frantzischu lu sabia, ma daboi ki abia visthu isciarassi fintzamenta lu disegnu puriticu di Giovanni Maria Angioy i lu 1796 e l’affrontu e l’affeu i lu 1799 di lu re Carlo Emanuele IV ki cu’ tutta la corthi soia s’appusintesi a Cagliari pa fuggì da li frantzesi k’intresini a Piemonti, cos’althru pudia fà, eddu ki era un patriotu? Pudia fugissinni in Còssiga o andà in esiriu in Frantza, cumenti fesi l’Angioy, ma lu poburu soiu era a traschuroni. Lu presini tandu, lassendiru dì e dì liaddu a un aiburu, kena eba e kena ricattu in kiss’isthadiari di buddori. Daboi lu purthesini a cabaddu di un ainu, da primma a Tempiu e dabboi in tutti kissi biddi ki l’abaristhiani purthaddu a Sassari. Jumpiddu a kistha tziddai lu 9 d’aosthu 1802 pa lu prutzessu intresi da Portha Noba, la matessi di i lu 1795 candu a attuppallu v’erani li sassaresi a fisthiggiallu. La jenti abà è imburumadda mari e, ivulthadda a teppa, s’abri a passaritzu a lu passaggiu soiu pa ciunfrallu, l’imbiffallu e l’ischibiddallu, intantu ki lu boia lu piglia a fuittaddi. Digussì era ‘sthaddu pa dugna bidda ki abia ischumpassaddu primma di kisth’ulthima disthinazioni.

Lu tribunari lu cundanna a morthi daboi di la turthura di lu cannau, di li tinagli arruiaddi, atzesi a foggu, e di li fuittaddi. Li duminadori piemuntesi vuriani buggatzi da mezu no soru la passona fisigga di Frantzischu, ma fintzamenta lu ki eddu raprisintaba e ki pudia ripruduzì. La fini di Keco era ditzisa pa lu 30 d’aosthu a Carra Manna.

La dì, l’ani pigliaddu e addareddu a l’ischina l’ani liaddu li butzi a cannau e cun kisthu cannau matessi, ki passaba a drentu una tagliora, atzaddu i l’aria. Lu tiniani pendura pendura e tutt’indunu, a lu cumandu di lu boia, lu faziani trabintà kena tuccà terra. La caggiudda isthratzaba e illatzaba l’arthicurazioni e sigaba ossi. Ma no l’abbasthaba ancora a kissi cani. Lu boia, tandu, pigliesi li pintzi arruiaddi e li sarraba i lu coipu di Frantzischu.

Kistha turthura era impriadda a isthratzà cabiggi, kirriori di carri, ugni. E addaboi, da lu balchoni di lu paratzu d’Usini, la bozi, a barra postha, di lu conti di l’Asinara, Antonio Manca Amat, ki, più di tutti l’althri baroni, inzirriaba lu boia a fallu andà kissu fuettu. E affusthiggaddu l’ani cun doppia sora imburiggadda a piombu, a tari da disthacalli la carri a betti. L’ani pigliaddu ki era ancora vibu, no pudia murì sottu a turthura, e l’ani impiccaddu.

Li Savoia no abiani ribiria mancu di li morthi. E, ancora, l’ani turraddu a piglià e l’ani ischabitzaddu. No dubia rimanì nudda d’eddu e tandu l’ani brusgiaddu e fattu a kisgina. Ma la puritica di repressioni insasthanadda no era teccia e, a tributu a la causa antisardha, pigliesini lu cabbu di Frantzischu e lu punisini a drentu a una gabbia e l’appikesini a ifreggiu a Portha Noba. E a dugna Janna di Portha un kirriu di carri di Frantzischu. Imbasciadda orrosa a tutti li sardhi.

Kisth’Ommu in tuttu kissu marthiriu no bugghesi tzikiriu e «impriesi kissu poggu di vidda ki li rimania pa murì cun animu forthi». Frantzischu Cilocco abia 33 anni.

Lu sacrifitziu soiu debi assé ricunnisciddu cumenti attu di fedi manna a la Sardhigna e a lu poburu sardhu.

Parabà no è digussì Frantzi’. A Sassari t’ani dedicaddu una carrera di pogghi passi ki offendi la memoria toia e pari fatta appostha pa kisthu. Semmu ‘sthaddi brabi a assé tziraki dedikendi a l’assassini toi li carreri e li piatzi più impurthanti e un mausoreu i la jesgia di Santu Niggora.

Lu sintiddu anda a te Frantzi’, a lu pitzinnu Luisi Martinetti, Giubanni Battino, Frantzischu Frau e a tutti kissi patrioti ki cument’e te disizabani di lassatzi libarthai e suvraniddai.

Abà e sempri, A Fóra l’Itaria!

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits