1780, LA RIBURUZIONI A SASSARI 1781, L'ISTHRAGU DI OTTU PATRIOTI - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
1780, LA RIBURUZIONI A SASSARI 1781, L'ISTHRAGU DI OTTU PATRIOTI
Prisgioni di Santu Linardhu. Cu' un cannau liaddu a coddu lu boia lu tira i l'Isthrinta di Prisgioni.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Prisgioni di Santu Linardhu. Cu’ un cannau liaddu a coddu lu boia lu tira i l’Isthrinta di Prisgioni. Atzani a Lu Pianu di Castheddu, entrani i la carrera di Santu Dumeniggu, (L’Aiburia) tandu i la di La Cona, passani addanantzi a lu paratzu di lu gubinnadori, arrumbaddu guasi a la jesgia di Santa Caddarina, e farani in Piatza, fintza a la “Tziddai”. Inogghi lu patiburu. Si po vidé fintza a Campu di Carra.

Marthi, 7 di maggiu 1781 i la “Tziddai”. Ori 10: Giovanni Matteo Carta e Raimondo Desogus. A parthi in sera: Antonio Luigi Piredda e Giovanni Andrea Sotgiu.

Marchuri, 8 di maggiu 1781 i la “Tziddai”. Ori 10: Giovanni Perazzoni e Angelo Maria Mele. A parthi in sera Giovanni Antonio Ruzzu e Giacomo Viglino. Pa tutti kisth’ommini, fuittaddi, la tinaglia atzesa a foggu, lu cannau impriasthaddu a saboni, tandu l’impiccu e l’isthrada pa ischabitzalli da morthi. Lu cori isthratzaddu da la pittorra. Li cabbi drentu a un saccu e carraddi in prisgioni. La dì fattu fikiddi i lu trabi di lu patiburu a Potzu di Rena. Erani ottu patrioti sassaresi. Althri so ‘sthaddi cundannaddi a rimà tutta la vidda i li gareri. Althri ancora, pa furthuna d’eddi, si desini a la latitantzia dibintendi “bandiddi”.

La “cuipa” d’eddi: imburumadori, inzirriadori, e d’abé parthetzipaddu a li fatti di Sassari di lu 23 d’abriri 1780. La situazioni ki si prisenta in kisthi dì è l’ampramanu curuniaristhigu di “kissi cani magnadori”.

So li cuattru di parthi in sera di lu 23 abriri. È dumenigga. Lu poburu è tentu a la fammi jà da tempu. La crassi dirigenti piemuntesa di lu “Regnu sardhu”, ki di “sardhu” à soru l’innommu auddu a ridoriu, ki gubenna la tziddai è, inveci, cu’ la pantza piena e bedda teccia. Ki l’anima d’eddi no aggia mai pazi! Dizi la jenti nosthra addabboi k’intendi kistha e althri pagini d’sthoria di cumbatta e di resisthentzia. La jenti di tandu abia pessu la pazentzia fintzamenta d’intindì li parauri ratzisthi e d’ischibiddu contr’a li sardhi. Cun kissa jenti anzena li giai nosthri pagabani lu pesu di la duminazioni, ma cu’ lu gubinnadori Claudio Allì di Maccarani erani caggiuddi propiu i lu tzistherru. Maccarani, pigliendisi fintzamenta li ciabi di lu dipositu pubbricu di lu triggu, s’era fattu paddronu di tuttu e, di fattu, abia sicuisthraddu Sassari e li sassaresi. Abia sarraddu lu marchaddu pubbriggu cu’ li presgi caimmieraddi. S’invintaba li tassi pa imbusciaccarassi li dinà e abia pruibiddu la vendua e l’ischummmetziu di lu triggu, la carri e althru, a li ki no erani di Sassari. È eddu a ditzidì ca debi abè kissi beni: l’amigghi soi. Un sotziu di criminari ki cumparaba lu triggu a fóra di la Sardhigna e ki a lu poburu li vindia fintzamenta kissu guasthu pa ipicurà cu’ lu bonu. La dittatura puritigga, la priputentzia, e lu monoporiu di l’ecunumia abia isthraccaddu a tutti: pobaretti e brughesia.

Lu 23, i li carreri s’intendini li bozi a barra postha: “Cosa semmu aisittendi? Dubimmu lassà murì di fammi li figliori nosthri? So troppi dì kena pani”! Ma li sassaresi no vuriani soru kissu ricattu, ma ribendicabani puru un gubinnadori e funtziunari sardhi a amministhrà la tziddai.

La jenti tandu s’attoppa i la “tziddai”, sedi di lu gubennu. Abesumeu so cuattrumiria li passoni ki l’aprettani. Li tzappadori so li più atzuddi e tirriosi. Un suldhaddu ischudi un pobarettu, ki era inkibi a priguntà un petzu di pani, cu’ lu maniggu di lu fusiri. Un’atzioni ki portha tutt’indunu a l’insurrizioni di li sassaresi. Lu ribiccu maggiori pari ki dogghia più fotza a lu poburu disipiraddu ki ridesci a “isciarà” la “tziddai”. Li riburutziunari entrani i lu “paratzu” e tuttu lu ki v’è a drentu è lampaddu in carrera e brusciaddu. Li “pabiri” di l’archibiu fatti a kiscina. Calchunu tzercha d’ammatzà a kissu Maccarani cun dui coipi di fusiri. Lu poburu è pigliaddu da un muriggori di sintiddi ki vo justhizia sutziari e umana puru. Cumenti dizi lu dicciu sardhu “prima de su pane sa zustiscia!”. E tandu lu poburu, ommini, femmini e pitzinni, da la “tziddai” s’immobi a la Frumentaria a pigliassi a fotza lu triggu ki è rimuniddu inkibi. Ma no s’immintiggheggiani di li parauri di tutti kissi anzeni ki ciamani li sardhi “birba”, cu’ lu significaddu offensibu di kissi tempi, e s’isdhobaddeggiani innè li casi d’eddi a pigliassi tutta kissa rikezia ki s’abiani arribbiddu cu’ l’usura, la trampa e la fura. E “Beniant kena caltzones e si nd’andaiant gallonados cussa ratzas de bastardos”. In kisthi atzioni no so ripamiaddi kissi sardhi liaddi a pari a kissi dirincuenti. In kistha dì caggini morthi dui di lu poburu e tanti so l’arristhaddi.

Lu 24 si prisenta cumenti la dì primma e sighi i la 25 e pa tutta la kedda. La fotza, li suldhaddi, e la prisgioni di Santu Linardhu, abiani tumbariggaddu lu disizu di libarthai di Sassari, ma no soru. Li sardhi dubiani aisittà l’abriri di lu 1794 pa buggatzi a fóra li duminadori. Ma kisthi turresini cun più tirannia di primma. Althri patrioti abarani a arriggissi i la forcha e umbè e umbè d’althr’eba abarà a sivvì a labà li piatzi di lu sangu sardhu. Lu ki ani passaddu kissi fraddeddi nosthri sottu a kissi cani rugnosi di li piemontesi, mancu Gesù Cristhu!

La cosa più tristhi è ki Sassari à pessu la mimoria isthoriga soia e l’innommu di kisthi marthiri. Abemmu atzittaddu ki Potzu di Rena s’ivultesi in Emiciclo Garibaldi e ki ammintesi no li patrioti nosthri, ma kissi anzeni di li dui Giuseppe: Garibaldi, appuntu, e Mazzini. Abà e sempri, a fóra l’Itaria!

La ki sighi è la gobbura riburutziunaria ki, appiccadda i li muri di la tziddai, cantabani li sassaresi, ma si la justhizia l’intindia v’era la garera. Propunimmu calche isthrofa aggiornadda i la grafia.

Falthaddi so l’arimenti
di pesciu, carri e pani
si tzi dura Maccarani
tzi vendi li sacramenti.

L’arimenti so falthaddi
presthu semmu a fuggitzinni
manni, minori e pitzinni
fraddi, preddi e cuiubaddi
pa assé mari gubinnaddi
da un baibaru insurenti.

Si tzi dura Maccarani
tzi vendi li sacramenti.

[…]

Lu so’ gusthu è l’alligria

li so’ disizi so’ tutti

in incaritzi li frutti

ki Deiu daddu tz’abia

usendi sempri usura

i li so’ prubidimenti.


 

Si tzi dura Maccarani
tzi vendi li sacramenti.

[…]

Da ki à pududdu intindì

ki lu triggu era in mancà

li ciabi fesi piglià

di tutti li camasini

pa cunsighì li so fini

di datzi più paddimenti.

Si tzi dura Maccarani
tzi vendi li sacramenti.

[…]

Sassari k’era lu loggu
di dugna fruttu abbundanti
e abà sei mancanti
tzirchundaddu da lu poggu
e presthu ti poni a foggu
kisthu gubennu insurenti
usureri priputenti
e tzi lassarà a hoi
pa li mari cumandi soi.

Falthaddi so l’arimenti
di pesciu, carri e pani
si tzi dura Maccarani
tzi vendi li sacramenti.

[…].

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits